.

HASTALARA YÖNELİK KVKK AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “Medes Özel Sağlık Hizmetleri Medikal Gayrimenkul Otelcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Özel Anadolu Hastanesi)” tarafından birtakım kişisel verileriniz işlenmektedir. KVKK Md. 10 ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmış Aydınlatma Metni kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgisine sunulmuştur.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 • Kimlik verileri (adı soyadı, uyruğu, kimlik numarası, doğum yeri, doğum tarihi, ana adı, baba adı, medeni hali, cinsiyeti, nüfus cüzdanında yer alan bilgiler)
 • İletişim verileri (adresi, telefon numarası, e-posta adresi, hastanemizle sair vasıtalar aracılığıyla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel veriler)
 • Müşteri işlem verileri (özel sağlık sigortası bilgileri, sosyal güvenlik kurumu verileri, hasta numarası/protokol numarası, randevu bilgisi)
 • İşlem güvenliği bilgileri (ozelanadoluhastanesi.com adresini ziyaret etmeniz halinde IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, e-randevu bilgileri, e-sonuç verileri, çerez kayıtları, iletişim formu ve sohbet robotu aracılığıyla işlenen veriler)
 • Finansal bilgileri (Fatura bilgileri, banka hesap bilgileri, özel sağlık sigortası bilgileri, sosyal güvenlik kurumu verileri)
 • Görsel ve işitsel kayıtlar (güvenlik kamerası kayıtları, çağrı merkezi ses kayıtları)
 • Sağlık verileri (kan grubu, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, randevu bilgileri ve tıbbi teşhis ve tedavi bakım hizmetleri kapsamında işlenen tüm tıbbi kayıtlar)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel veriler aşağıda sayılan amaçlar ile sınırlı olarak işlenmektedir:

 1. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 2. Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 3. Hastane iç işleyişi ve günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,
 • Hastaneye giriş yapan kişilerin hasta kayıt hizmetleri çerçevesinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemine (HBYS) kayıt işlemlerinin yapılması
 1. Sunulan tıbbi hizmetin ardından finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 2. Randevu taleplerinin oluşturulabilmesi,
 3. Bilgi taleplerinin cevaplanması ve/veya herhangi bir talebin ya da şikayetin alınabilmesi,
 4. Hasta hakları yönetmeliği kapsamındaki haklarınızı kullanabilmeniz ve bu çerçevedeki talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılabilmesi,
 • Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 1. Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve arttırılması,
 1. Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

Bu kişisel veriler, 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının

 • (a) bendine (kanunlarda açıkça öngörülmesi);
 • (c) bendine (bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması);
 • (ç) bendine (Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması);
 • (e) bendine (Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması);
 • (f) bendine (ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması)

Hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerden “Sağlık bilgileri” 6698 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinin 3. Fıkrası doğrultusunda sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlendiği için açık rıza aranmaksızın işlenmektedir.   

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar, sözleşmeler, güvenlik kameraları, çağrı merkezi, bilgisayarlar, HBYS ve diğer yazılımlar aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik olarak ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Tüm bu kişisel veriler, başta Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri olmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği gibi ilgili kamu kurumları ve talep halinde adli merciler ve kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır.

Ayrıca kişisel verileriniz bir takım sağlık hizmetlerinin sağlanması için hizmet alınan iş ortaklarımız, laboratuvarlar, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar  ve özel sigorta şirketlerine “kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi” amaçlarıyla aktarılabilmektedir.

Bunlara ek olarak avukat, danışman, denetçi, mali müşavir gibi hizmet alınan üçüncü kişilere, alınan hizmetle bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak ve hizmet süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve gerekli taahhütnameler alınarak veri aktarımı yapılmaktadır.

Bir takım veriler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kurulan Medula, E-Nabız ve benzeri diğer otomatik sistemler aracılığıyla, bazıları ise fiziki olarak aktarılmaktadır. Verileriniz yukarıda bahsedilen kişi ve kurumlar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Bahse konu kişisel verilerin hiçbiri açık rızanız olmaksızın yurtdışına aktarılmamaktadır. İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunun 7. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarına sahiptir.

“Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;

 • İlgili kişiler bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
 • Taleplerin yazılı olarak, Özel Anadolu Hastanesi tarafından hazırlanmış Kişisel Veri Bilgi Talep Formu doldurularak, KEP adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yazılı Başvuru İçin Adres      : Akarbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Cad No 55 Odunpazarı/ Eskişehir

KEP                                              : [email protected]

E-Posta                                        : [email protected]

Tel                                                 : 0222 221 48 48