x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Kabul edebilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. We use cookies to enhance your experience.By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Detaylı bilgi More info Kabul Ediyorum I agree
Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Yönetim Kadromuz - Tıbbi Birimler

Management Team - MEDICAL UNITS

UZM. DR. LEVENT BİLİR
BAŞHEKİM CHIEF PHYSICIAN Médecin en chef كبير الأطباء

UZM. DR. LEVENT BİLİR

Tecrübe
 • Kardiyak Anestezi
 • Regional Anestezi
 • Ağrısız Doğum Uygulamaları
 • Ozon Tedavi Sertifikası
 • Polisomnografi Sertifikası
Eğitim
 • 1990 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İş Deneyimi
 • 1990- 1991 Kütahya Devlet Hastanesi Acil Servis
 • 1991-1994 Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servis
 • 1994-1999 ESOGÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • 1999-2010 Eskişehir Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2010-2012 Özel Ümit Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2012-2015 Özel Eskişehir Özel BSK Anadolu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2015-2016 Özel Ümit Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2016-         Özel Anadolu Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı
Üyelikler
 • TTB (Türkiye Tabipler Birliği)
 • TARD (Türk Anestezi ve Reanimasyon Derneği)
Yabancı Dil
 • İngilizce 

Experience

 • Cardiac Anesthesia
 • Regional Anesthesia
 • Painless Birth Practices
 • Ozone Treatment Certificate
 • Polysomnography Certificate
Faculty of Education
 • 1990 - School of Medicine, Ankara University
Work Experience
 • 1990-1991 Emergency, Kütahya State University
 • 1991-1994 Emergency, Eskişehir State Hospital
 • 1994-1999 Anaesthesiology and Reanimation, School of Medicine, Eskişehir Osmangazi University
 • 1999-2010 Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Eskişehir State Hospital
 • 2010-2012 Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Private Ümit Hospital
 • 2012-2015 Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Eskişehir Anatolian Private Hospital
 • 2015-2016 Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Private Ümit Hospital
 • 2016 - Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Anatolian Private Hospital
Membership
 • TTB (Turkey Medical Association)
 • TARD (Turkish Anesthesia and Reanimation Association)
Foreign Language
 • English

-

-


Nevil Aykın
BAŞHEKİM YARDIMCISI DEPUTY CHIEF PHYSICIAN Médecin en chef adjoint نائب كبير الأطباء

Nevil Aykın

Tecrübe
 • Akut ve Kronik Hepatitler
 • Diyabetik Ayak Enfeksiyonları ve Yara Bakımı
 • Dirençli Genitoüriner Sistem , Yumuşak Doku, Alt ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Hastane Enfeksiyonları
 • Erişkin Aşılama
 • Bruselloz
 • Dezenfeksiyon Sterilizasyon
 • Ozonterapi
Eğitim
 • Lisanas ve Uzmanlık :Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Enfeksiyon Kontrol Hekimliği Sertifikası:Sağlık Bakanlığı
 • Ozonterapi Sertifikası: Sağlık Bakanlığı
 • Uluslararası ve Ulusal Dergilerde, Kongre Kitapçıklarında Yayınlanmış 80'den Fazla Yayını Mevcuttur.
İş Deneyimi
 • Bozüyük SSK Hastanesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Laboratuvar Sorumlu Hekimliği
 • Yunusemre  Devlet Hastanesi, Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Enfeksiyon Kontrol Komite Başkanlığı
 • YEDH Mavi Hastane Palyatif Ünitesi Konsültan Hekimliği
 • YEDH İki Eylül Yerleşkesi Yara Bakım Merkezi Sorumlu Hekim ve Koordinatörlüğü
 • Kamu Hastaneler Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörü
 • Kamu Hastaneler Kurumu Enfeksiyon İl Koordinatörü
 • Eskişehir Ağız Diş Hastanesi Danışman Hekimliği
 • Eskişehir Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Danışman Hekimliği
 • Özel Ömür Tıbbi Tahlil Laborotavurı İşletmesi
 • Özel Anadolu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı
Üyelikler
 • Türk Tabipler Birliği
 • Klimik
 • Yara Bakım Derneği
Yabancı Dil
 • İngilizce
Experience
 • ACUTE AND CHRONIC HEPATITIS
 • DIABETIC FOOT INFECTIONS AND WOUND CARE
 • RESISTANT GENITOURINE SYSTEM ,SOFT TISSUE LOWER AND UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS
 • HOSPITAL INFECTIONS
 • ADULT IMMUNIZATION
 • BRUCELLOSIS
 • DISINFECTION STERILIZATION
 • OZONETHERAPY
Faculty of Education
 • BACHELOR’S DEGREE AND SPECIALIST : OSMANGAZI UNIVERSITY MEDICAL FACULTY
 • CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES MEDICINE CERTIFICATION : MINISTRY OF HEALTH
 • OZONETERAPHY CERTIFICATION : MINISTRY OF HEALTH
 • IN INTERNATIONAL AND NATIONAL JOURNALS, THE CONGRESS BOOKS HAVE MORE THAN 80 PUBLICATIONS PUBLISHED IN BOOKS.
Work Experience
 • BOZUYUK SSK HOSPITAL INFECTIOUS DISEASES SPECIALIST AND HEADPHYSICIAN
 • YUNUSEMRE PUBLIC HOSPITAL INFECTIOUS DISEASES SPECIALIST AND INFECTIOUS CONTROL COMMITTEE PRESIDENCY
 • YEDH MAVI HOSPITAL PALLATIVE UNITY CONSULTANT MEDICINE
 • HEADDOCTOR AND COORDINATOR OF YEDH İKİ EYLÜL CAMPUS WOUND CARE CENTER
 • RATIONAL DRUG USE PROVINCIAL COORDINATOR ON INSTİTUTION  OF PUBLIC HOSPITALS
 • PUBLIC HOSPITAL INSTUTION INFECTION PROVINVIAL COORDINATOR
 • ESKISEHIR ORAL AND DENTAL HOSPITAL CONSULTANT MEDICINE
 • ESKISEHIR ZUBEYDE HANIM GYNECOLOGY AND PEDIATRY HOSPITAL CONSULTANT MEDICINE
 • PRIVATE OMÜR MEDICAL ANALAYSIS LABORATORY MANAGEMENT
 • PRIVATE ANADOLU HOSPITAL INFECTIOUS DISEASES SPECIALIST
Membership
 • TURKISH MEDICAL ASSOCIATION
 • TURKISH CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION DISEASES ASSOCIATION
 • WOUND CARE ASSOCIATION
Foreign Language
 • ENGLISH

 

Tecrübe
 • Akut ve Kronik Hepatitler
 • Diyabetik Ayak Eenfeksiyonları ve Yara Bakımı
 • Dirençli Genitoüriner Sistem , Yumuşak Doku, Alt ve Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
 • Hastane Enfeksiyonları
 • Erişkin Aşılama
 • Bruselloz
 • Dezenfeksiyon Sterilizasyon
 • Ozonterapi
Eğitim
 • LİSANS VE UZMANLIK :OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ENFEKSİYON KONTROL HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI:SAĞLIK BAKANLIĞI
 • OZONTERAPİ SERTİFİKASI: SAĞLIK BAKANLIĞI
 • ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DERGİLERDE, KONGRE KİTAPÇIKLARINDA YAYINLANMIŞ 80 DEN FAZLA YAYINI MEVCUTTUR.
İş Deneyimi
 • BOZÜYÜK SSK HASTANESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI VE LABORATUVAR SORUMLU HEKİMLİĞİ
 • YUNUSEMRE DEVLET HASTANESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI VE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTE BAŞKANLIĞI
 • YEDH MAVİ HASTANE PALYATİF ÜNİTESİ KONSÜLTAN HEKİMLİĞİ
 • YEDH İKİ EYLÜL YERLEŞKESİ YARA BAKIM MERKEZİ SORUMLU HEKİM VE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • KAMU HASTANELER KURUMU AKILCI İLAÇ KULLANIMI İL KOORDİNATÖRÜ
 • KAMU HASTANELER KURUMU ENFEKSİYON İL KOORDİNATÖRÜ
 • ESKİŞEHİR AĞIZ DİŞ HASTANESİ DANIŞMAN HEKİMLİĞİ
 • ESKİŞEHİR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE COCUK HASTANESİ DANIŞMAN HEKİMLİĞİ
 • ÖZEL ÖMÜR TIBBI TAHLİL LABORATUVARI İŞLETMESİ
 • ÖZEL ANADOLU HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI
Üyelikler
 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 • KLİMİK
 • YARA BAKIM DERNEĞİ
Yabancı Dil
 • İNGİLİZCE
Tecrübe
 • AKUT VE KRONİK HEPATİTLER
 • DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARI VE YARA BAKIMI
 • DİRENÇLİ GENİTOÜRİNER SİSTEM , YUMUŞAK DOKU, ALT VE ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI
 • HASTANE ENFEKSİYONLARI
 • ERİŞKİN AŞILAMA
 • BRUSELLOZ
 • DEZENFEKSİYON STERİLİZASYON
 • OZONTERAPİ
Eğitim
 • LİSANS VE UZMANLIK :OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 • ENFEKSİYON KONTROL HEKİMLİĞİ SERTİFİKASI:SAĞLIK BAKANLIĞI
 • OZONTERAPİ SERTİFİKASI: SAĞLIK BAKANLIĞI
 • ULUSLAR ARASI VE ULUSAL DERGİLERDE, KONGRE KİTAPÇIKLARINDA YAYINLANMIŞ 80 DEN FAZLA YAYINI MEVCUTTUR.
İş Deneyimi
 • BOZÜYÜK SSK HASTANESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI VE LABORATUVAR SORUMLU HEKİMLİĞİ
 • YUNUSEMRE DEVLET HASTANESİ HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI VE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTE BAŞKANLIĞI
 • YEDH MAVİ HASTANE PALYATİF ÜNİTESİ KONSÜLTAN HEKİMLİĞİ
 • YEDH İKİ EYLÜL YERLEŞKESİ YARA BAKIM MERKEZİ SORUMLU HEKİM VE KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 • KAMU HASTANELER KURUMU AKILCI İLAÇ KULLANIMI İL KOORDİNATÖRÜ
 • KAMU HASTANELER KURUMU ENFEKSİYON İL KOORDİNATÖRÜ
 • ESKİŞEHİR AĞIZ DİŞ HASTANESİ DANIŞMAN HEKİMLİĞİ
 • ESKİŞEHİR ZÜBEYDE HANIM KADIN DOĞUM VE COCUK HASTANESİ DANIŞMAN HEKİMLİĞİ
 • ÖZEL ÖMÜR TIBBI TAHLİL LABORATUVARI İŞLETMESİ
 • ÖZEL ANADOLU HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI
Üyelikler
 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ
 • KLİMİK
 • YARA BAKIM DERNEĞİ
Yabancı Dil
 • İNGİLİZCE

UZM. DR. Kubilay Çağlar
BAŞHEKİM YARDIMCISI DEPUTY CHIEF PHYSICIAN Médecin en chef adjoint نائب كبير الأطباء

UZM. DR. Kubilay Çağlar

Tecrübe
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klinik Direktörlüğü
 • Anestezi Türleri Uygulaması ; ”Kardiyak Anestezi, Genel Anestezi Oparesyonları, Rejonel Anestezi, Ağrısız Doğum, Periferik Bloklar, CPR,
 • Yoğunbakım Hasta Takip ve Tedavisi
 • TEE (Transesophageal Echocardiography) , IABP (Intra-aortic balon Pompa Uygulaması)
 • Percuton Trokeostomi
 • Acil Müdahale Bronkoskopisi
 • Kardio Pulmoner Bypass ve Kalp Akciğer Pompa Kullanımı
 • Göğüs Tüpü Uygulaması, Geçici PACE MAKER Takılması
Eğitim
 • 1983-1990 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1996-2001 Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon
İş Deneyimi
 • 1990-1993 Isparta Yalvaç Devlet Hastanesi Acil Servis
 • 1993-1995 Ankara Numune Hastanesi Acil Servis
 • 1995-1996 Ankara Numune Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım
 • 2001 Sinop Devlet Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı
 • 2001-2005 Özel Çankaya Hastanesi Ankara
 • 2003-2005 Özel Güven Hastanesi Ankara
 • 2005-2012 Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir
 • 2012-2017 Özel Ümit Hastanesi Eskişehir
 • 2017-   Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi
Experience
 • Clinical directorate of Anaesthesiology and Reanimation
 • Implementation of Different Types of Anaesthesia; “Cardiac Anaesthesia, General Anaesthesia Operations, Regional Anaesthesia, Painless Childbirth, Peripheral Nerve Blocks, CPR,
 • Follow-up and Treatment of Intensive Care Patient
 • TEE (Transesophageal Echocardiography), IABP (Intra-aortic balloon pump treatment)
 • Percutaneous Tracheostomy
 • Emergency Bronchoscopy
 • Cardiopulmonary Bypass and Use of Cardiopulmonary Bypass Pump
 • Implementation of Chest Tube, Insertion of Temporary Pacemaker
Faculty of Education
 • 1983-1990 School of Medicine, Akdeniz University
 • 1996-2001 Anaesthesiology and Reanimation, Turkish Higher Specialization Hospital
Work Experience
 • 1990-1993 Emergency, Isparta Yalvaç State Hospital
 • 1993-1995 Emergency, Ankara Numune Hospital
 • 1995-1996 Neurosurgical Intensive Care, Ankara Numune Hospital
 • 2001 Anaesthesiology and Reanimation Specialist, Sinop State Hospital
 • 2001-2005 Private Çankaya Hospital, Ankara
 • 2003-2005 Private Güven Hospital, Ankara
 • 2005-2012 Private Anadolu Hospital, Eskişehir
 • 2012-2017 Private Ümit Hospital, Eskişehir
 • 2017- Private Eskişehir Anadolu Hospital

-

-


OP. DR. Tuncer Göker
BAŞHEKİM YARDIMCISI DEPUTY CHIEF PHYSICIAN Médecin en chef adjoint نائب كبير الأطباء

OP. DR. Tuncer Göker

Tecrübe
 • Lomber ve Servikal Mikrodiskektomi (Bel ve Boyun Fıtığı)
 • Omurga Kırık ve Kaymalar
 • Periferik Sinir Hastalıkları
 • Beyin Tümörleri
 • Doğuştan ortaya çıkan Omurilik Hastalıkları
 • Kafa Travmalarına Bağlı Beyin Kanamaları
 • Hidrosefali  (Beyinde Su Toplaması)
Eğitim
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1995-2002
 • Nöroşirurji Ankara Numune Hastanesi 2005-2010
 • Türk Nöroşirurji Derneği "Posterior Spinal Enstrümantasyon Teknikleri Kursu" 2014
 • Avrupa Birliği ETPOD Projesi ve Sağlık Bakanlığının "Organ Temininde Yeni Adımlar" Projesi Ortak Eğitimi
İş Deneyimi
 • Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2010-2014
 • Eskişehir Özel Acıbadem Hastanesi  2014-2015
Yabancı Dil
 • İngilizce
Experience
 • Lomber and Cervical Micro discectomy
 • Spinal Fractures and Failure
 • Peripheral Neuropathy
 • Brain Neoplasms
 • Congenital Spinal Disorders
 • Traumatic Brain Haemorrhage
 • Hydrocephalic
Faculty of Education
 • School of Medicine, Eskişehir Osmangazi University 1995-2002
 • Neurosurgery, Ankara Numune Hospital 2005-2010
 • Posterior Spinal Instrumentation Techniques Course, Turkish Neurosurgical Society, 2014
 • Cooperative Training of the ETPOD Project of the European Union and the “New Steps in Organ Procurement” Project of the Ministry of Health
Work Experience
 • Kayseri Training and Research Hospital (2010-2014)
 • Eskişehir Private Acıbadem Hospital  (2014-2015)
Foreign Language
 • English

-

-