x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Kabul edebilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. We use cookies to enhance your experience.By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Detaylı bilgi More info Kabul Ediyorum I agree
Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

KALİTE QUALITY QUALITÉ التوظيف

KALİTE QUALITY QUALITÉ التوظيف

KOMİTELERİN YAPILANMASI : 

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KURULU

EĞİTİM KOMİTESİ

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

SAĞLIK YÜRÜTME KOMİTESİ

ORTAK İCRAAT KOMİTESİ

SEVK İNCELEME KURULU

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK KOMİTESİ

HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Hastaların doğru kimliklendirilmesi

Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

İlaç güvenliğinin sağlanması

Transfüzyon güvenliğinin sağlanması

Radyasyon güvenliğinin sağlanması

Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

Hasta mahremiyetinin sağlanması

Hastaların güvenli transferi

Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

Bilgi güvenliğinin sağlanması

Enfeksiyonların önlenmesi

Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

Komite Üyeleri :

Başhekim

Başhemşire

İdari İşler Müdürü

Cerrahi Branş Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Dahiliye Uzmanı

Kalite Yönetim Birimi çalışanları

Eczacı

Bilgi Sistemleri Yöneticisi

Toplantı Sıklığı :

Hasta Güvenliği Komitesi Komite Yılda 4 kez ve ihtiyaç halinde toplanır.

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KURULU

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Çalışanların zarar görme risklerinin azaltılması. Çalışma Ortamı, Risk Değerlendirmesi, İş Kazaları, Acil Durum Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile İlgili Yasal Mevzuatın Takibi alanlarında çalışmalar ve denetimler yapmak.

Riskli alanlarda çalışanlara yönelik gerekli önlemlerin alınması. İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak, işverenin veya işveren vekilinin onayına sunmak ve iç yönetmeliğin uygulanmasını izlemek, izleme sonuçlarını rapor haline getirip alınması gereken tedbirleri belirlemek ve kurul gündemine almak,

Fiziksel şiddete maruz kalma risklerinin azaltılması

Sağlık tarama programının hazırlanması. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek, tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak,

İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek,

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak, işveren veya işveren vekilinin onayına sunmak ve bu programların uygulanmasını izlemek,

Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,

İşyerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,

İşyerinin sağlık ve güvenlik durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları ve gündemi tespit etmek, işverene teklifte bulunmak, planlanan gündemin yürütülmesini sağlamak ve uygulanmasını değerlendirmek,

4857 sayılı İş Kanununun 83 üncü maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek.

Kesici-Delici Alet yaralanmasına ve Kan ve vücut sıvılarının bulaşması risklerin azaltılması. Enfeksiyondan korunmaya dair; işe girişte ve aralıklı olarak yapılan sağlık taraması, enfekte materyal ile yaralanan personele müdahale, benzer olayların engellenmesi ve çalışan personelin enfeksiyondan korunmaya ilişkin eğitiminin sağlanması gibi konularda, ilgili program ve eylem planlarını incelemek, yorumlamak ve tavsiyelerde bulunmak.

Enfeksiyondan korunma ve yaralanmalarla ilişkili olarak diğer komitelerle ve bölümlerle ortak çalışmalar yapmak.

Radyoloji, yapılıyor ise kemoterapi uygulaması ve sterilizasyon gibi çalışan sağlığını negatif etkileyebilecek çalışma ortamlarının değerlendirilmesine ait konularda önerilerde bulunmak.

Gürültülü ortamlarda çalışan personelin daha rahat bir ortama kavuşması için metotlar geliştirmek ve fikirlerini tavsiye olarak ilgili birimlere iletmek.

İlk yardım eğitiminin belirli bir programa oturtulmasında yol gösterici rol üstlenmek.

Önerilerinde, tavsiyelerinde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundurmak.

İSG Kurulu aynı zamanda kuruluşun faaliyet alanı kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili önemli çevre boyutlarının azaltılmasına ve bu konuda çalışanların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları da yürütür.

Kurul Üyeleri :

Her yıl Ocak ayında Genel Müdür tarafından yasa ve yönetmelikler çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu atanır ve tüm çalışanlara bildirilir.

Kurul üyeleri;

Genel Müdür

Başhekim

İşyeri Hekimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

İdari İşler Müdürü

Başhemşire

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Radyoloji Teknisyeni

Laboratuvar Teknisyeni

Anestezi Teknisyeni

Kalite Yönetim Birimi Çalışanları

Toplantı Sıklığı :

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu ayda 1 kere ve iş kazası vb. acil durumda çağrı üzerine toplanır.

EĞİTİM KOMİTESİ 

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Tüm kurum çalışanlarının sürekli mesleki gelişimini sağlamak amacıyla verilecek olan eğitimleri senelik bazda planlamak ve düzenlemek.

Kurum dışında düzenlenen eğitim, seminer ve konferansları takip etmek ve kurum içinde gerekli duyuruları yapmak.

Senelik bazda planlanan eğitimlerin gerçekleşmesini sağlamak ve verilemeyen eğitimlerin başka tarihlerde verilmesini sağlayarak senelik hazırlanan eğitim takviminin uygulanabilirliğini arttırtmak.

Yıllık eğitim takviminin dışında personelin ihtiyacı olduğu tespit edilen eğitimlerin verilmesini sağlamak.

Zorunlu eğitimlerimiz olan Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları eğitimi, uyum eğitimleri ve tüm hizmet içi eğitimlerin katılım durumu ve katılımcı değerlendirmelerini incelemek

Genel uyum ve bölüm uyum eğitimlerinin düzenli yapılmasını sağlamak genel uyum eğitimi ve  meslek bazında her bölüm için sorumluları belirlemek ve konu ile ilgili rehberleri hazırlamak,

Hastalara yönelik eğitimlerin etkinliği ve içeriğini gözlemlemek, geliştirilmesi için fikir paylaşımlarında bulunmak

Komite Üyeleri :

Başhekim

Başhemşire

İdari İşler Müdürü

İnsan Kaynakları Yöneticisi

Kalite Yönetim Birimi Çalışanları

Toplantı Sıklığı :

Eğitim Komitesi Komite Yılda 4 kez ve ihtiyaç halinde toplanır.

TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

Bina turlarından elde edilen verilerin değerlendirilmesi,

Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,

Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması, 

Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,

Atık yönetimi çalışmaları,

Tıbbi cihazların bakım, onarım, ölçme, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,

Tehlikeli maddelerin yönetimi,

Komite Üyeleri :

İdari İşler Müdürü

Kalite Yönetim Birimi çalışanları

Başhemşire

Teknik Hizmetler Yöneticisi

Biyomedikal

İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı

Toplantı Sıklığı :

Tesis Güvenliği Komitesi Komite Yılda 4 kez ve ihtiyaç halinde toplanır.

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Kurumun hasta ve çalışanlarında endemik ve epidemik nozokomiyal enfeksiyon riskini azaltmaya yönelik, aşağıdaki konular kapsamında politika ve prosedürleri oluşturmak, her yerde uygulanmasını, aksaklıkların belirlenmesini ve düzeltici faaliyetler planlayarak aksaklıkların giderilmesini sağlamak.

Ameliyathaneler, bakım ve tedavi odaları, yoğun bakım üniteleri

Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, izolasyon odaları

Kirli odaları, atık depoları

Anestezi aletlerinin enfeksiyon kontrolü

Personel tarama

Enfekte malzemelerin uzaklaştırılması

Vaka bildirimleri ve demografik olarak önemli nozokomiyal enfeksiyonlar için surveyans verilerinin oluşturulmasını sağlamak.

Enfeksiyon ile ilgili bilgileri hastane genelinde yayınlamak.

Enfeksiyon kontrol sürecinin, epidemiyolojik olarak önemli enfeksiyonların riskini azaltacak hız ve trendlerini iyileştirecek biçimde düzenlenmesini sağlamak.

Enfeksiyon kontrol sürecinin, hastalar ve çalışanlar arasında epidemiyolojik olarak önemli enfeksiyonların bulaşmasını önleme konusunda yeterli olmasını sağlamak.

Kan ve vücut sıvılarının damlama, sıçrama risklerine yönelik, koruyucu ekipman kullanımı ve teminini kapsayan eğitimleri planlamak ve vermek.

Tüm personele el hijyenine yönelik, eğitim programları hazırlayarak, verilmesini sağlamak.

Oluşturulan politikaların sürekli ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını saptamak ve uygulanmasına katkıda bulunmak.

Hastane genelindeki tüm alanların, temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri ile ilgili kuralları belirleyen, dokümanları hazırlamak ve bilimsel yeterliliği ve hastane koşullarına uygunluğu açısından değerlendirmek.

Kapsamı dahilindeki konular üzerinde diğer komitelerle işbirliği içinde çalışmak.

Gerekli indikatör verilerini incelemek, yorumlamak ve hedeflere yaklaşılmasına katkıda bulunmak.

Antibiyotik kontrol ekibinin çalışmalarını destekleyerek kontrol eder.

Hastanenin genel ve çevre temizliğine yönelik olarak; çalışanlar ve hastaları dikkate alan güvenli bir ortam sunulması için sürekli kontrol ve denetim faaliyetlerini yürüten düzenlemeler yapar.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Üyeleri :

Genel Müdür

Enfeksiyon Kontrol Hekimi

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Başhemşire

Eczacı

Cerrahi Branş Uzmanı

Dahiliye Uzmanı

Yoğun Bakımlar Sorumlu Doktoru

Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi

Kalite Yönetim Bölüm çalışanları

Pediatri Uzmanı

 Toplantı Sıklığı

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Yılda 4 kez ve ihtiyaç halinde toplanır.

ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ (AKE)

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Antibiyotik kullanım politikalarını belirler, bilimsel gelişmeleri takip ederek gerektiğinde bu politikaları revize eder.

Antibiyotik Kullanım Kontrolü ve Antibiyotik Profilaksi Rehberi" hazırlamak, Cerrahi Profilaktik Antibiyotik kullanımı ile ilgili politikaları belirlemek,

Hastaneye satın alınacak antibiyotiklerin çeşit ve miktarları ile ilgili görüş ve önerilerini, satın alma departmanı ile iletişime geçerek sunar.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU), onayı gerektiren antibiyotiklerin,  bilinirliğini sağlamak ve bu ilaçların reçete edilmesinde uyulacak kuralları belirler.

Antibiyotik Kullanım Politikalarının, klinikte, cerrahi profilaksi de doğru kullanımını “cerrahi profilaksi de doğru kullanım oranları” indikatörü ile izler, EKK toplantılarında sunarak tıbbi hizmetler direktörü ile paylaşılır.

Antibiyotik Kontrol Ekibi (AKE)

Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıları Uzmanı

Cerrahi Branş Uzmanı

Eczacı

Pediatri Uzmanı

DEZENFEKSİYON ANTİSEPSİ STERİLİZASYON(DAS) EKİBİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Hastanenin tüm birimlerine antisepsi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon konularında danışmanlık hizmeti vermek.

Hastane genelinde uygulanacak dezenfeksiyon, antisepsi ve sterilizasyon standartlarını belirlemek.

Dezenfeksiyon-Antisepsi-Sterilizasyon uygulamalarını denetlemek.

Dezenfeksiyon-Antisepsi-Sterilizasyon uygulamalarında kullanılacak ürünlerin seçimine karar vermek.

DAS ile ilgili karar ve önerileri Enfeksiyon Kontrol Komitesine gündem maddesi olarak sunmak.

DAS Ekibi

Anestezi Uzmanı

Cerrahi Hastalıklar Uzmanı

Ameliyathane Sorumlusu

AKILCI İLAÇ KULLANIMI EKİBİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

Akılcı ilaç kullanımı ilkeleri çerçevesinde hastane politikası belirlemek, faaliyetler planlamak ve uygulamak

Gerektiğinde hastanedeki sağlık personelinin (hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ve diğer yardımcı sağlık personeli) ve o hastanede yatan ve ayaktan tedavi alan hastaların akılcı ilaç kullanımı konusunda bilinç düzeyini ölçmek amacıyla ön değerlendirme anketleri yapmak

Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sağlık personeli ve hastalara yönelik faaliyetler planlanmak ve yürütülmesi planlanan faaliyetler gerekçeleri ile birlikte, sorumluları ve görev dağılımı belirlenerek ayrıca zaman çizelgesi oluşturularak rapor hazırlanmak

Farkındalık oluşturma çalışmalarına öncelikle hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire ve diğer yardımcı sağlık personelinden başlanmak, hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemelerde tüm sağlık personelinin görev ve sorumlulukları belirlenmek

Akılcı İlaç Kullanımı ile ilgili hastalarda farkındalık oluşturulmasına yönelik düzenlemelerde bulunmak

Hastalar ilaçların kullanımı hakkında bilgilendirilmek

Hastaların sıklıkla kullandığı alanlarda akılcı ilaç kullanımına yönelik broşür, poster, video görüntüleri gibi düzenlemeler yapılmasını sağlamak

Yatan hasta eğitimlerinde, akılcı ilaç kullanımına yönelik yapılan bilgilendirmeleri izlemek.

İlaç kullanımı hakkında hastaların bilgilendirilmesi için faaliyetler planlanmak, bu amaçla tüm sağlık personelinin programa dahil olmasını sağlanmak

Hastalara ve yakınlarına planlanan tedavinin ve kullanılacak ilaçların amacına ve yan etkilerine ilişkin bilgilendirmelerin sağlık personeli tarafından yapılmasını sağlamak, dikkat edilmesi gereken hususlar anlatmak

Sık reçete edilen ilaçlar ile ilgili ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin kısa bilgilendirme notları hazırlanmak, hasta veya hasta yakını ile paylaşılmak

Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından akılcı ilaç kullanımının önemine, hastanede yürütülmesi planlanan faaliyetlere ayrıca tüm sağlık personelinin desteği ile yürütülmesi gereken bir program olduğuna ve sorumluluklara ilişkin kısa bilgilendirme eğitimi vermek veya bilgi notları dağıtılmak. Önerileri alarak programa dahil etmek,

Programın etkinliğini ölçmek amacıyla değerlendirme anketleri belirli aralıklarla düzenlenmek,

Akılcı ilaç kullanımı ekibi tarafından 3 ayda bir yapılacak olan toplantılarda mevcut durum değerlendirmesi yapmak, gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler paylaşılmak. Plandan sapmalar varsa gerekçeleri ve çözüm önerileri ile birlikte bir rapor oluşturulmak.

6 ayda bir yürütülen faaliyetler, planlar ve mevcut durum değerlendirmesine ilişkin bir rapor hazırlamak.(bilgilendirme gereçlerinin örnekleri veya fotoğrafları ile) Bu raporu akılcı ilaç kullanımı ekip sorumlusu veya yardımcısının imzası ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne iletilmek.

Akılcı İlaç Kullanımı Ekibi Üyeleri :

En az 8 üye olmak koşuluyla ekip çalışmalarını sürdürür. İhtiyaca göre katkı sağlayacağı düşünülen kişiler de ekibe dahil edilebilir. Akılcı ilaç kullanımı ekibi sorumlusu Tıbbi Hizmetler Direktörü, yardımcısı ise Eczacıdır.

Başhekim

Eczacı

Dahiliye Uzmanı

Toplantı Sıklığı

Akılcı ilaç kullanımı ekibi 3 ayda 1 veya ihtiyaca göre daha sık toplanır. Akılcı ilaç kullanımı ekibi, en az 8 kişi ile toplantı yapar ve salt çoğunluk ile karar alır.

TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Görev Yetki ve Sorumlulukları:

Komite, kuruluşunu takiben, hastanedeki mevcut kan ve kan ürünleri kullanım durumunu irdeler ve mevcut verilere göre çalışma stratejileri ve öncelikli girişimleri belirler,

Transfüzyon uygulamalarının denetlenmesi için kriterler geliştirir,

Kan merkezinin istatistik raporlarını gözden geçirir ve analiz eder,

Güvenli transfüzyonu sağlamak amacıyla;

Kan gruplaması, cross-match, antikor tarama ve tanımlama çalışmalarında kullanılan yöntemler,

Transfüzyonla bulaşan enfeksiyonları önlemeye yönelik testlerde kullanılan yöntemler,

Kan ve kan bileşenlerinin hazırlama tekniklerini ve hastanede kullanım oranları irdelenerek uygun politikalar oluşturmak.

Hastanede gözlenen transfüzyon reaksiyonları değerlendirilerek önlemeye yönelik tedbirleri almak,

Kan ve kan ürünleri kullanım durumunu değerlendirir, hasta bakımının kalitesini arttıracak şekilde düzenlemeler yapar,

Kan merkezinin, kan temini, kan alma, kan hazırlama ve kan işleme konularında yeterli ve güvenli çalışmasını sağlamak için gerekli personel ve ekipman durumunu değerlendirir ve eksiklerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapar,

Transfüzyon yapılan servislerde işlemlerin tespit edilen standartlara uygun yapılıp yapılmadığını düzenli aralıklarla denetler,

Problem oluştuğu gözlenen konularda denetlemeyi tekrarlar ve iyi yönde gelişmeleri takip eder.

Hastane personelinin transfüzyon pratiği konusunda eğitilmesini sağlar, hizmet içi eğitimin sürekli takip edilmesini sağlar,

Kalite güvencesi konusunda gerekli olan durumlarda hastanenin diğer komitelerine tavsiyelerde bulunur,

Komite Üyeleri

Başhekim/ Başhekim Yrd.

Transfüzyon Merkezi Sorumlu Doktoru

Başhemşire

Kalite Yönetim Birimi çalışanları

Dahiliye Uzmanı

Cerrahi Branş Uzmanı

Anestezi Uzmanı

Pediatri Uzmanı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Ortopedi Uzmanı

Servis Sorumlu Hemşiresi

KVC Uzmanı

Kan Merkezi Lab. Uzmanı

Arşiv Sorumlusu

Toplantı Sıklığı

Komite gereken sıklıkta, ancak yılda en az 4 kez toplanır.

 

  SAĞLIK  HİZMETLERİ  YÜRÜTME  KOMİTESİ

 

1. AMAÇ: Sağlık faaliyetlerinin yönlendirilmesi, sağlık hizmet kalitesinin yükseltilmesi, hastane yönetimi ile sağlık çalışanları arasında resmi bağlantının sağlanması ve sağlık hizmetlerinde danışmanlık görevinin yürütülmesi için bir yöntem belirlemektir .

2. KAPSAM:Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Başhekimliğine bağlı tüm birimleri kapsar.

3. SORUMLULAR:Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesi Başkanı, Üye Hekimler, Başhemşire.

4. UYGULAMA:

4.1-Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesi Oluşumu:

Başhekim (Komite Başkanı)

Hekimler (Üye)

Başhemşire (Üye ve Sekreter)

4.2-Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesi Görevleri:

Komitelerin sağlıkla ilgili aldığı kararların değerlendirilmesini yapmak.

Sağlık personeli ile ilgili politikalar geliştirmek.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin takipçisi olmak ve bu konuda politikalar geliştirmek.

Branşların gündeme aldıkları birim bazındaki sıkıntılarını değerlendirerek çözüme ulaştırmak.

Klinikler arası anlaşmazlıklarda hakemlik görevini üstlenerek problemleri çözmek.

Sağlık personeli arasında geliştirilecek diyaloğa, tıbbi deontoloji kapsamında katkıda bulunmak.

4.3-Üye Hekimlerin Görevleri:

Branşlarının, gündem maddesi yapmak istedikleri öneri ve isteklerini tespit etmek.

Komitede uygulanması kararlaştırılan sağlık hizmetlerinin kendi branşlarındaki çalışanlarına uygulamalı eğitimlerle öğretilmesinde gözlemcilik ve danışmanlık yapmak.

Komitede alınan ve Ortak Toplantı İcraat Komitesi’ne iletilen kararların takipçisi olmak.

5-SAĞLIK HİZMETLERİ YÜRÜTME KOMİTESİ ÇALIŞMA VE TOPLANTI ŞEKLİ:

Komite sekreterliğini Başhemşire yürütür. Komite sekreteri tüm üyeleri dolaşarak gündem maddelerini tespit eder. Toplantı daveti; yeri, tarihi, saati ve gündemi ile birlikte en az iki gün önce hekimlere yazılı olarak duyurulur.

Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesi Başkanlığını Başhekim yürütür.

Başhekimin katılamadığı toplantılarda başkanlık görevini Başhekim yardımcısı yürütür.

Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve alınması gereken kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın taraf olduğu görüş kararlaştırılmış olur.

Komite kararları karar defterine yazılır ve toplantıya katılan hekimlerce imzalanır. Karara karşı olanlar karşı görüş gerekçesini yazılı olarak belirtmek suretiyle (şerh düşerek) karara imza atarlar.

Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesinde alınan kararlar, komite başkanı ve Ortak Toplantı İcraat Komitesinde üye olan hekimler tarafından Ortak Toplantı İcraat Komitesi’ine iletilir.

Komite her ayın ilk haftasının cuma günlerinde toplanır.

 

  ORTAK TOPLANTI VE İCRAAT KOMİTESİ                                                      

1. AMAÇ: Yönetim Kurulu, Hastane Yöneticileri ve Hekimler arasında resmi ilişkilerin kurulmasını, dolaysıyla aradaki ilişkilerin düzenlenmesini ve bu yönetim üçlüsü arasındaki eşgüdümü sağlamak amacıyla bir yöntem belirlemektir.

2. KAPSAM: Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi tüm birimlerini kapsar.

3. SORUMLULUK: Ortak Toplantı ve İcraat Komitesi Başkanı, Hastane Yöneticileri ve Üye Hekimler sorumludur.

4. KURULUŞU: 

Yönetim Kurulu :

1-………………………….

2-…………………………..

3-…………………………..

Hastane Yöneticileri:

Hekimler:

5-UYGULAMA:

Görevleri:    

1. Klinikler ve yönetim kurulu arasında ortaya çıkan problemleri çözmek.

2. Hekimlerin ve yönetim kurulunun politikalarını, fikirlerini ve görüşlerini değiştirmede ve asgaride birleşim sağlamada arabuluculuk hizmeti vermek.

3. Hastane yönetim kurulunun, hastane yöneticilerinin ve sağlık personelinin belirlediği müşterek hedefe ulaşmak için faaliyetler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlamayı  koordine etmek.

4. Hastane organizasyonunda meydana gelebilecek değişim ve büyüme alanlarını düşünmek.

5. Sağlık Hizmetleri Yürütme Komitesinde alınan kararları değerlendirmek ve icraatına karar vermek.

6. İcraata konulan kararların takipçisi olmak.

6 İŞLEYİŞİ:

1. Toplantı her ayın ikinci haftasında yapılır. Toplantıya katılamayacak üye mazeretini yazılı olarak komite başkanına bildirmek durumundadır. Sene içinde 3 defa toplantıya katılmayan üyenin yerine yeni üye alınır.

2. Sekreter tüm üyeleri dolaşarak toplantıda konuşulacak gündem maddelerini tespit eder ve bu maddelerle birlikte toplantı yer ve tarihi tüm üyelere 3 gün önceden bildirilir.

3. Yönetici asistanı sekreterya görevini yürütür.

4. Alınan kararlar toplantı defterine işlenir ve tüm üyelerce imzalanır. Alınan kararlara katılmak istemeyen üyeler karşı görüş gerekçelerini yazılı olarak belirtmek suretiyle (şerh düşerek) karara imza atarlar.          

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİK KOMİTESİ                                                      

1. AMAÇ: Kurum çalışanları arasında güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmek, birbirini daha yakından tanımalarını ve kaynaşmalarını sağlamak için sosyal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenecek etkinlik çalışmalarının usul ve esaslarını belirlemek.

2. KAPSAM: Eskişehir Özel Anadolu Hastanesi tüm çalışanlarını kapsar.

3. SORUMLULAR: Sosyal ve Kültürel Etkinlik Komitesi başkanı ve tüm üyeler sorumludur.

4. KURULUŞU:

-----Genel müdür veya genel müdür yardımcısı (Komite başkanı)

-----Başhekim veya başhekim yardımcısı (Komite başkanı yardımcısı)

-----Kalite yönetimi birimi temsilcisi (Komite sekreteri)

-----Başhemşire veya başhemşire yardımcısı (üye)

-----Cerrahi bölüm temsilcisi hekim (üye)

-----Dahili bölüm temsilcisi hekim (üye)

-----Sağlık dışı teknik elemanlar temsilcisi (üye)

-----Sağlık tekniker elemanları temsilcisi (üye)

-----Sekreterler temsilcisi (üye)

-----Hizmetli elemanlar temsilcisi (üye)

5. FAALİYET AKIŞI:

Görevleri:

1.Kurum çalışanları arasındaki samimiyeti ve dayanışmayı güçlendirmeyi, dostluk iklimi oluşturmayı etkinliklerin hedefi olarak belirlemek.

2.Çalışanlar için yurt içi ve yurt dışı geziler, piknikler, eğlence programları, sportif faaliyetler gibi aktiviteleri planlamak.

3.İhtiyaç duyulan aktivitelere mekan sağlamak.

4.Gerekli görülen hallerde hedef seçilen personelin maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek.

5.Çalışanlar arasında yılın ve ayın personelini seçmek ve ödüllendirmek.

6.Komitenin giderlerini, yapılacak etkinliklerden ve kabul edilecek bağışlardan karşılamak.

İşleyişi:

1-Toplantı her üç ayda bir olmak üzere yılda 4 defa yapılır. Toplantıya katılamayacak üye mazeretini yazılı olarak komite başkanına bildirmek durumundadır. Sene içinde 3 defa toplantıya katılmayan üyenin yerine yeni üye alınır.

2-Sekreter tüm üyeleri dolaşarak toplantıda konuşulacak gündem maddelerini tespit eder ve bu maddelerle birlikte toplantı yer ve tarihi tüm üyelere 3 gün önceden bildirilir.

3-Alınan kararlar toplantı defterine işlenir ve tüm üyelerce imzalanır. Alınan kararlara katılmak istemeyen üyeler karşı görüş gerekçelerini yazılı olarak belirtmek suretiyle (şerh düşerek) karara imza atarlar.

4-Kasa görevini sekreter üstlenir, gelirler ve giderler kayıt altına alınır, her üye hesaplar hakkında bilgi almaya ve kayıtları kontrol etmeye yetkilidir.

ORGANIZATION OF COMMITTEES:

COMMITTEE ON PATIENT SAFETY
COMMITTEE ON EMPLOYEE HEALTH AND SAFETY
COMMITTEE ON OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY
COMMITTEE ON EDUCATION
COMMITTEE ON FACILITY SECURITY
COMMITTEE ON INFECTION CONTROL
COMMITTEE ON TRANSFUSION
HEALTH EXECUTIVE COMMITTEE
JOINT EXECUTIVE COMMITTEE
CLAIM EXAMINATION BOARD
COMMITTEE ON SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES
COMMITTEE ON PATIENT SAFETY

Duties, Authorities and Responsibilities:

Proper identification of patients
Ensuring effective communication between employees
Ensuring drug safety
Ensuring transfusion safety
Ensuring radiation safety
Reducing the risks of falling
Ensuring safe surgical practices
Ensuring medical device safety
Ensuring patient confidentiality
Safe transfer of patients
Safe transfer of patient information and records between health professionals
Provision of information security
Prevention of infections
Providing patient safety in the laboratory

Committee Members:

Chief Physician
Chief Nurse
Director of Administrative Affairs
Surgical Specialist
Anaesthetist
Internist
Employees of Quality Management Unit
Pharmacist
Information Systems Manager

Frequency of Meetings:

The Committee on Patient Safety holds meetings four times a year and, in case of need.

COMMITTEE ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY  

Duties, Authorities and Responsibilities:

Reducing the risk of harm for employees. Conducting studies and inspections in the fields of work environment, risk assessment, occupational accidents, emergency management, occupational health and safety and legal legislation related to environment.

Taking necessary precautions for employees in hazardous areas. Preparing an internal regulation draft that is in line with the nature of the workplace, submitting it to the approval of the employer or the employer's representative and monitoring the implementation of the internal regulation. Determining the measures to be taken after creating a report out of it and proposing it for the agenda of the committee.

Reducing the risks caused by physical abuse

Preparing a health-screening program. Evaluating the risks and measures related to occupational health and safety at the workplace, determining the measures, informing the employer or employer's representative,

Conducting necessary studies and inspections in case of every hazardous incident or occupational disease occurring in the workplace or in case of a danger related to occupational health and safety, determining the precautions to be taken with a report and giving it to the employer or employer's representative,

Planning the education and training of occupational health and safety at the workplace, preparing the programs for these subjects and rules, submitting them to the approval of the employer or employer's representative and monitoring the implementation of these programs,

Planning the necessary safety measures for the maintenance and repair works to be carried out in the facilities and monitoring the implementations of these measures,

Observing the adequacy of the measures related to fire, natural disasters, sabotage and the like in the workplace and the work of the teams,

Preparing an annual report on the health and safety status of the workplace, evaluating the actions of that year, determining the points and agenda to be included in the work program of the following year according to experience, making an offer to the employer, ensuring the conduction of the planned agenda and evaluating its implementation,

Having an urgent meeting and making decisions in the case of the occurrence of the requests stated in Article 83 of the Labour Law No. 4857.

Reducing the risks of sharp object injuries and contamination of blood and body fluids. Review, interpretation and advise on relevant programs and action plans, such as health screening that is carried out during recruitment and at intervals in order to get protected from infections, treating injured staff members wounded by infected materials, preventing the occurrence of similar incidents, and training employees on the prevention of infection.

Collaborating with other committees and departments about the prevention of infection and injuries.

Make suggestions on the evaluation of working environments that may negatively affect the health of employees such as radiology, chemotherapy and sterilization in some cases.

Developing methods for a more relaxed atmosphere for employees working in a noisy environment and offering suggestions to the relevant departments.

Play the leading role in the placement of first aid training in a specific program.

Taking into account the status of the workplace and the opportunities of the employer while making proposals, suggestion and decisions.

The Committee also carries out activities to reduce important environmental dimensions related to the activities carried out within the scope of the activity of the establishment and to raise awareness of the employees on the issue.

Committee Members:

The General Director appoints the Occupational Health and Safety Committee within the framework of laws and regulations and notifies all employees every year in January.

Committee Members;

General Director
Chief Physician
Occupational Physician
Occupational health and safety specialist
Director of Administrative Affairs
Chief Nurse

Infection Control Nurse
Radiology Technician
Laboratory Technician
Anaesthetic Technician
Employees of Quality Management Unit

Frequency of Meetings:

The Committee on occupational health and safety have a meeting once a month and meet after emergency calls for occupational accidents, etc.

COMMITTEE ON EDUCATION

Duties, Authorities and Responsibilities:

Planning and organizing training programs on a yearly basis to ensure continuous professional development of all employees working in the institution.

Keeping up with the training programs, seminars and conferences organized outside the institution and making necessary announcements in the institution.

Ensuring that training programs that are planned on a yearly basis are carried out properly and increasing the implementation of the annual training calendar by moving the dates of training programs that were not organized to other dates.

Organizing training programs that are required for employees other than the programs in the annual training calendar.

Reviewing the participation and the evaluation of participants in compulsory training programs, which are training programs for quality standards on health services, compliance training programs and all in-service training programs.

Making sure that general compliance and department adaptation training programs are carried out regularly. Determining individuals responsible for general compliance training and for each occupational section, and preparing the relevant guidelines,

Monitoring the activity and content of the training programs for patients,  sharing ideas to improve these training programs

Committee Members:

Chief Physician
Chief Nurse
Director of Administrative Affairs
Human Resources Manager
Employees of Quality Management Unit

Frequency of Meetings:

The Committee on Education holds meetings four times a year and, in case of need.

COMMITTEE ON FACILITY SECURITY

Duties, Authorities and Responsibilities:

Evaluating the data obtained from building tours,
Ensuring the infrastructure safety of the hospital,
Ensuring the safety of life and property in the institution,
Studies on emergency and disaster management,
Studies on waste management,
Maintaining, repairing, measuring and calibrating medical devices and making calibration plans,
Management of hazardous substances,

Committee Members:

Director of Administrative Affairs

Employees of Quality Management Unit

Chief Nurse

Director of Technical Services

Biomedical

Occupational Health and Safety Specialist

Frequency of Meetings:

The Committee on Infection Control holds meetings four times a year and, in case of need.

COMMITTEE ON INFECTION CONTROL

Duties, Authorities and Responsibilities:

-Establishing policies and procedures within the scope of the following subjects to reduce the risk of endemic and epidemic nosocomial infections for patients and hospital staff, ensuring that they are implemented everywhere, identifying the malfunctions and fixing theproblems by planning corrective actions.
-Operating rooms, nursing and treatment rooms, intensive care units
-Sanitation, disinfection, sterilization, isolation rooms
-Rooms for the dirty, waste storage
- Infection control of anaesthesia devices
- Health screening of hospital staff
- Disposing infected materials
- Creating surveillance data for medical case reports and demographically significant nosocomial infections.
- Publishing information on infections throughout the hospital.
- Regulating the infection control process in such a way as to improve the speed and trends of epidemiologically significant infections that will reduce the risk of important infections.
- Ensuring that the infection control process is adequate to prevent epidemiologically significant infections from spreading among patients and employees.
- Planning and carrying out training programs on the use and provision of protective equipment for the possible dripping and splashing of blood and body fluids.
- Preparing and offering training programs on hand hygiene for all employees.
- Determining the continuous measurement and improvement mechanisms of policies and contributing to its implementation.
- Preparing documents that determine the rules for cleaning, disinfection and sterilization procedures in all areas of the hospital and evaluating them in terms of scientific competence and compliance with hospital conditions.
- Cooperating with other committees on the subjects covered within the scope.
- Reviewing and commenting on the required indicator data and contributing to accomplish goals.
- Controlling the actions of the antibiotic control team.
- Making regulations that carry out the monitoring activities Monitoring regular checks and audits to provide a safe environment for the general and environmental cleanliness of employees and patients.

Committee Members:

General Director

Infection Control Physician

Infection Control Nurse

Chief Nurse

Pharmacist

Surgical Specialist

Internist

Physician Responsible for Intensive Care Units

Surgical Nurse

Employees of Quality Management Unit

Pediatrist

Frequency of Meetings:

The Committee on Infection Control holds meetings four times a year and, in case of need.

ANTIBIOTIC CONTROL TEAM (AKE)

Duties, Authorities and Responsibilities:

- Determining policies for the use of antibiotics and revising these policies when needed as they keep up with the recent scientific developments

- Preparing the "Guidelines for the Control of Antibiotic Usage and Antibiotic Prophylaxis" and determining policies related to the use of antibiotics for surgical prophylaxis,
- Presenting opinions and suggestions on the types and quantities of antibiotics to be purchased for the hospital by contacting the purchasing department.

- The Specialist for Infectious Diseases (EHU) ensures the recognition of antibiotics that require approval and determines the rules to be followed for the prescription of these medicines.
- Monitoring the proper implementation of policies for antibiotic use in clinics and surgical prophylaxis according to the indicator "proper use rates in surgical prophylaxis" indicator, presenting the results in EKK meetings and sharing them with the director of medical services.

Antibiotic Control Team (AKE)

Specialist for Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Surgical Specialist

Pharmacist

Pediatrist

TEAM FOR DISINFECTION, ANTISEPSIS AND STERILIZATION (DAS)

Duties, Authorities and Responsibilities:

- Providing consultancy services for antisepsis, disinfection and sterilization to all units of the hospital.
- Determining the standards for disinfection, antisepsis and sterilization to be applied in the hospital.
- Monitoring the implementation of disinfection, antisepsis and sterilization.
- Deciding on the products to be used for disinfection, antisepsis and sterilization.
- Presenting the decisions and recommendations regarding DAS as an agenda item to the Committee on Infection Control.

DAS Team

Anaesthetist

Surgery Specialist

Head of Operating Room

TEAM FOR RATIONAL DRUG USE

Duties, Authorities and Responsibilities:

- Determining the hospital policy, planning activities and implementing them within the framework of the principles for rational drug use.
- Conducting pre-assessment surveys to assess the level of awareness of rational drug use of health personnel (physicians, dentists, pharmacists, nurses, and other allied health personnel), inpatients and outpatients.
-Preparing activities about rational drug use for health personnel and patients and preparing reports by creating timetables according to the tasks and distribution of roles along with the reasons for the planned activities.
- Starting the studies aimed at raising awareness with physicians, dentists, pharmacists, nurses and other allied health personnel and determining the duties and responsibilities of all the health personnel in the arrangements made for raising awareness in the patients
- Making arrangements to raise the awareness of patients about rational drug use
- Informing patients of the use of drugs
- Making arrangements such as brochures, posters and video footages for rational drug use in areas frequently used by patients
- Monitoring the briefing for rational drug use in training programs for inpatients.
-Planning activities to inform patients about drug use and ensuring that all health personnel is included in the program
- Ensuring that the healthcare personnel inform patients and patient relatives about the purpose and side effects of the treatment and medication to be used and the important points related to the treatment
- Preparing brief notes about the frequently prescribed medication and the points to be taken into consideration when using them and sharing them with patients or their relatives
- Offering training programs on the importance of smart drug use, activities to be carried out in the hospital and the program to be carried out with the help of all health personnel and disseminating brief notes on these topics. Taking proposals into consideration and  including them in the programs,
- Carrying out evaluation surveys on a regular basis in order to measure the effectiveness of the program
- Assessing the current situation in meetings held every three months and sharing completed and planned activities. Writing a report with the reasons for not being able to go according to the schedule and solution proposals.

Preparing a report on the activities that are carried out every 6 months, plans and assessment of the current situation. (Samples or photos of information materials included). Conveying the report signed by the team leader or his assistant to the Provincial Directorate of Health.

Members of the Team for Rational Drug Use:

The team carries out its duties with at least eight members. People who are thought to contribute to the team when needed can also be included in the team. The manager of the Team for Rational Drug Use is the Director of Medical Services, and his assistant is a pharmacist.

Chief Physician
Pharmacist
Internist

Frequency of Meetings:

The team holds a meeting once every three months or more when needed. It organizes meetings with at least eight people and takes decisions with absolute majority.

COMMITTEE ON TRANSFUSION                                                                                              

Duties, Authorities and Responsibilities:                                                                                      

- The committee has been examining  the use of blood and blood products available in the hospital since its establishment and determines its strategies and priority initiatives according to the data,
- Developing standards for the monitoring of transfusion practice,

-Reviewing and analysing the statistical reports of the blood centre,
-In order to ensure safe transfusion;
- Blood grouping, cross-match, methods used in studies on anti-core screening and identification,
- The methods used in the tests for preventing transfusion infections,
- Preparing policies by examining the preparation techniques of blood and blood components and their usage rates in the hospital.
- Taking precautions by evaluating the transfusion reactions observed in the hospital,
- Evaluating the use of blood and blood products, making changes to improve the quality of patient care,
- Evaluating the personnel and equipment in order to ensure that the blood centre functions smoothly in the areas of blood supply, collection, preparation and processing, and carrying out studies to eliminate deficiencies,
- Monitoring transfusion services regularly to make sure whether transactions are performed according to the standards,
- Reviewing the problematic issues  and monitoring the developments.
- Training the hospital personnel on the practice of transfusion and ensuring continuous monitoring of in-service training,
- Making recommendations about quality assurance to the other committees in the hospital, when needed.

Committee Members:                                                                                                                       Chief Physician/Deputy Chief Physician
Physician Responsible for Transfusion Centre
Chief Nurse
Employees of Quality Management Unit
Internist
Surgical Specialist
Anaesthetist
Pediatrist
Obstetrician and Gynaecologist
Orthopaedist
Head Nurse
KVC Specialist
Blood Centre Laboratory Staff
Head of Archive

Frequency of Meetings:

The committee holds meetings as often as necessary, but at least four times a year.

HEALTH SERVICE EXECUTIVE COMMITTEE:

1. AIM: The aim of the committee is to carrying out health activities, to improve the quality of health care, to establish a formal relation between hospital management and health personnel, and to establishing a method for conducting counselling services in health services.

2. SCOPE: It consists of all units attached to the Office of the Head Physician of Private Eskişehir Anadolu University.

3. PEOPLE IN CHARGE: President of the Health Service Executive Committee, Member Doctors, Head Nurse.

4. PRACTICES:

4.1-Establisment of Health Service Executive Committee:
Head Physician (Committee President)
Doctors (Member)
Head Nurse (Member and Secretary)

4.2-Duties of Health Service Executive Committee:

- Evaluating the decisions taken on health by the committees.
- Developing policies for health personnel.
- Monitoring the quality of health services and developing policies on this topic.
- Providing solutions for problems of units by evaluating them.
- Solving issues by assuming the role of an arbitrator when disputes occur between clinics.
- Providing solution for the dialogue that will be developed between health personnel within the scope of medical deontology.

4.3-Duties of Member Doctors:
-Determining the proposals and requests that disciplines want to propose as agenda items.

- Observing the hands-on training on health services that were decided to be implemented by the committee for employees according to their disciplines and counselling them throughout the training.
- Monitoring the decisions, which were taken by the committee and communicated to the Joint Meeting and Executive Committee.

5-MANNER OF WORK AND MEETING OF HEALTH SERVICES EXECUTIVE COMMITTEE:             -The head nurse is the secretary of the committee. The secretary meets with all members and determines the agenda items. The doctors are invited to the meeting in writing along with the place, date, time and agenda of the meeting at least two days prior to the meeting.
- The chief physician is the president of the Health Services Executive Committee. When the chief physician cannot attend the meetings, the deputy chief physician acts as the president.
- The Health Services Executive Committee convenes with the absolute majority of the total number of members and the decisions to be taken are taken by the majority of votes. If the votes are tied, the decision, which the president is siding with, is accepted.
-Committee decisions are written in the minute book and the doctors who attended the meeting sign the book. Those who object to the decision sign it by writing down the reason for the opposition in writing (by adding an annotation).
- The president of the committee and the doctors who are the members of the Joint Meeting and Executive Committee convey the decisions taken by the Health Services Executive Committee to the Joint Meeting and Executive Committee.
- The committee holds a meeting on the first Friday of each month.

 JOINT MEETING AND EXECUTIVE COMMITTEE                                          

1.AIM: The aim of the committee is to establish formal relations among the Executive Board, hospital managers and doctors, to regulate their relations and to determine a method in order to coordinate them.

 2. SCOPE: It consists of all units of Private Eskişehir Anadolu Hospital.

 3. PEOPLE IN CHARGE: The committee president of Joint Meeting and Executive Committee, hospital managers and member physicians are responsible for the committee.

4. ORGANIZATION:

Executive Board:................

Hospital Managers:.................

Physicians:......................

5-PRACTICES:

Duties:                                                                                                                                        

1. Solving the problems arising between the clinics and executive board.

2. Mediating between the physicians and executive board in changing the policies and opinions of the physicians and executive board and seeking a settlement between both parties.
3. Coordinating the connection, relationship, order and harmony between activities in order to achieve the common goal set by the hospital executive board, hospital managers and health personnel.
4. Thinking about the areas of change and growth that can occur in the organization of the hospital.
5. Evaluate the decisions taken by the Health Services Executive Committee and deciding on the implementation method.
6. Monitoring the decisions that are put into practice.

6 ORGANIZATION:

1. The committee holds a meeting on the second week of each month. Members who could not attend the meeting should notify the chairman of the committee of his absence along with the reason in writing. New members are accepted in place of members who did not attend the meetings three times in a year.

2. The secretary meets with all members and determines the agenda items. All members are notified of the meeting in writing along with the place and date three days prior to the meeting.

3. The executive assistant acts as the secretary.
4. Committee decisions are signed by all members after they are written in the minute book. Those who object to the decision sign it by writing down the reason for the opposition in writing (by adding an annotation).

 

COMMITTEE ON SOCIAL AND CULTURAL ACTIVITIES                                              

1. AIM: The aim of the committee is to determine the procedures and principles of activities to be organized in the fields of social, cultural and sports in order to improve trust and responsibility among the staff members of the institution and to make them get closer to each other.   

 2. SCOPE: It consists of all employees of Private Eskişehir Anadolu Hospital.

 3. PEOPLE IN CHARGE: The head of the Committee on Social and Cultural Activities and all members are responsible.                                    

 ----General director or deputy general director (President of the Committee)

-----Chief Physician/Deputy Chief Physician  (Deputy President of the Committee)

-----Representative from the Quality Management Unit (Secretary of the Committee)

-----Head nurse or deputy head nurse (member)

-----A doctor representing the Surgery Unit (member)

-----A doctor representing the Internal Medicine Unit (member)

-----A representative of non-health technical elements (member)

-----A representative of health technicians (member)

-----A representative of secretaries (member)

-----A representative of helpers (member)

5. ACTIVITY TABLE:

Duties:

1. Setting the goals of strengthening close ties and the spirit of unity among the members of the institute and establishing friendship as the goals of the activities.
2. Planning activities such as domestic and foreign trips, picnics, entertainment programs and sports activities for the employees.
3. Providing venues for the required activities.
4. Fulfilling the material and moral needs of the selected personnel, when needed.
5. Choosing the employee of the month and year among the employees and rewarding that employee.
6. Covering the expenses of the committee from the activities to be held and the donations to be accepted.

Organization:

1- The committee holds a meeting once every three months, which is 4 times in total. Members who could not attend the meeting should notify the chairman of the committee of his absence along with the reason in writing. New members are accepted in place of members who did not attend the meetings three times in a year.
2- The secretary meets with all members and determines the agenda items. All members are notified of the meeting in writing along with the place and date three days prior to the meeting.
3-Committee decisions are signed by all members after they are written in the minute book. Those who object to the decision sign it by writing down the reason for the opposition in writing (by adding an annotation).
4- The secretary is in charge of the money. He records the incomes and expenses and every member has the authority to get information on the accounts and review the records.

-

:الجودة

:اللجان المشكّلة

لجنة سلامة المرضى

لجنة صحة وسلامة الموظفين

لجنة سلامة المنشات

لجنة التعليم

لجنة سلامة المنشات العامة

لجنة مكافحة العدوى

لجنة النقل

اللجنة التنفيذية للصحة

لجنة التنفيذية المشتركة

مجلس تدقيق دخول المرضى

اللجنة الاجتماعية والثقافية

لجنة سلامة المرضى

:واجبات العمل والمسؤوليات

التحديد الصحيح لهويات المرضى

ضمان التواصل الفعال بين الموظفين

توفير سلامة الادوية

توفير سلامة نقل الدم

توفير السلامة الإشعاعية

تقليل مخاطر السقوط

ضمان الممارسات الجراحية الآمنة

توفير سلامة الجهاز الطبي

الحفاظ على اسرار المريض

نقل آمن للمرضى

النقل الآمن لمعلومات وسجلات المرضى بين المهنيين الصحيين

الحفاظ على أمن المعلومات

الوقاية من العدوى

توفير سلامة المرضى في المختبر

:اعضاء اللجنة

رئيس الاطباء

رئيسة الممرضات

مدير ادارة المستشفى

اخصائي قسم الجارحة

اخصائي التخدير

اخصائي الامراض الباطنية

موظفوا قسم ادارة الجودة

الصيدلي

مدير انظمة المعلومات

:الاجتماعات الدورية

.لجنة سلامة المرضى تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة وحسب الحاجة

:جنة الصحة والسلامة المهنية 

: واجبات العمل والمسؤوليات

تقليل مخاطر الضرر على الموظفين. لإجراء الدراسات والتفتيش في مجالات بيئة العمل ، وتقييم المخاطر ، وحوادث العمل ، وإدارة الطوارئ ، والصحة المهنية والسلامة والتشريعات القانونية المتعلقة بالبيئة

اتخاذ الاحتياطات اللازمة للموظفين في المناطق الخطرة. لإعداد مسودة اللوائح الداخلية التي تتماشى مع طبيعة مكان العمل ، وتقديمها إلى صاحب العمل أو ممثل صاحب العمل لاستحصال الموافقة ورصد تنفيذ اللوائح الداخلية ، وتحديد التدابير الواجب اتخاذها والإبلاغ عن نتائج المراقبة

تقليل التعرض للاعتداء الجسدي

إعداد برنامج الفحص الصحي. لتقييم المخاطر والإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في مكان العمل ، لتحديد التدابير ، لإبلاغ صاحب العمل أو ممثل رب العمل

القيام بالبحوث والفحص اللازمين في حالة وقوع أي حادث عمل في مكان العمل وفي حالة وجود حالة خطرة أو مرض مهني، لتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها مع التقرير وإعطائه لصاحب العمل أو ممثل صاحب العمل

التخطيط لتعليم وتدريب الصحة والسلامة المهنية في العمل ، وإعداد برامج لهذه الموضوعات والقواعد ، وتقديمها لصاحب العمل أو ممثل صاحب العمل لاستحصال موافقته ومراقبة تنفيذ هذه البرامج

تخطيط تدابير السلامة اللازمة في أعمال الصيانة والإصلاح التي ستنفذ في المنشات والتحقق من تنفيذ هذه التدابير

ملاحظة مدى كفاية التدابير المتعلقة بالحرائق والكوارث الطبيعية والتخريب وما شابه ذلك في

ملاحظة مدى كفاية التدابير المتعلقة بالحرائق والكوارث الطبيعية والتخريب وما شابه ذلك في

التجمع على وجه السرعة واتخاذ قرار في حالة الطلبات المنصوص عليها في المادة 83 من قانون العمل رقم 4857

الحد من مخاطر الإصابة وتلوث الدم وسوائل الجسم بأدوات الخرق اوالقص

الحماية من الامراض المعدية من خلال اجراء برامج فحص الموظفين اثناء التقديم للعمل، وتوعية المصابين بادوات جارحة والتي تنقل العدوى وغيرها من الأمراض المعدية وتثقيفهم بخصوص كيفية الوقاية من الحوادث المماثلة

التعاون مع اللجان والإدارات الأخرى المتعلقة للوقاية من العدوى والإصابات

تقديم اقتراحات حول تقييم بيئات العمل التي قد تؤثر سلبًا على الصحة المهنية مثل الأشعة والعلاج الكيميائي والتعقيم

طوير أساليب بيئة أكثر استرخاء للموظفين في بيئة صاخبة وإيصال أفكارهم إلى الإدارات ذات الصلة

طوير أساليب بيئة أكثر استرخاء للموظفين في بيئة صاخبة وإيصال أفكارهم إلى الإدارات ذات الصلة

مراعاة وضعية مكان العمل ضمن توصيات وقرارات وإمكانيات صاحب العمل

كما تقوم هيئة الصحة والسلامة أيضا بتنفيذ أنشطة للحد من الأبعاد البيئية الهامة المتعلقة التي تتم في نطاق نشاطها وذلك لزيادة الوعي عند الموظفين

:أعضاء مجلس الإدارة

.في شهر يناير/كانون الثاني من كل عام، يقوم المدير العام بتشكيل لجنة الصحة والسلامة المهنية في إطار القوانين واللوائح ويبلغ جميع الموظفين بذلك

: أعضاء مجلس الإدارة

المدير العام

رئيس الاطباء

طبيب مكان العمل

أخصائي الصحة والسلامة المهنية

مدير الشؤون الادارية

العاملة في المستشفي

السيطرة على العدوى في نصف الكرة الأرضية

فني الأشعة

فني مختبر

فني تخدير

موظفي وحدة إدارة الجودة

:الاجتماعات الدورية

.يجتمع مجلس السلامة المهنية والسلامة المهنية مرة في الشهر ، وفي حالة الطوارئ وحوادث العمل وغيرها يتم الاجتماع حسب طلب المدير.

:لجنة التعليم

: واجبات العمل والمسؤوليات

تخطيط وتنظيم التدريب على أساس سنوي لضمان التطوير المهني المستمر لجميع العاملين في المؤسسة 

متابعة التدريب والندوات والمؤتمرات التي تنظم خارج المؤسسة وإصدار الإعلانات اللازمة داخل المؤسسة

زيادة قابلية تطبيق التقويم السنوي للتدريب من خلال ضمان إجراء التدريبات المخطط لها على أساس سنوي ، وإجراء الدورات التدريبية غير المتوفرة في أوقات أخرى

ضمان تحديد واعطاء الدورات التدريبية التي يراها الموظفون ضرورية غير دورات التدريب السنوية

دراسة تدريب معايير جودة الخدمة الصحية للتعليم الإلزامي ، والتدريب على الامتثال وحالة مشاركين اثناء التدريب وتقييمهم

ضمان إجراء التدريبات العامة على التكيف مع القسم بشكل منتظم ، بالإضافة إلى التدريب العام على الامتثال والمسؤوليات الوظيفية لكل قسم وإعداد الإرشادات ذات الصلة 

مراقبة نشاط ومحتوى التدريبات الموجهة للمرضى ومشاركة الأفكار لتطويرها

: اعضاء اللجنة

رئيس الاطباء

العاملة في المستشفي

مدير الشؤون الادارية

مدير الموارد البشرية

موظفي وحدة إدارة الجودة

: الاجتماعات الدورية

لجنة التعليم تجتمع اللجنة أربع مرات في السنة وفي حالة الضرورة

لجنة سلامة المنشات

  :واجبات العمل والمسؤوليات

,تقييم البيانات التي تم الحصول عليها من جولات المنشات

توفير سلامة البنية التحتية للمستشفى ،

توفير الحياة وسلامة الممتلكات في المؤسسة ،

دراسات الطوارئ وإدارة الكوارث ،

دراسات إدارة النفايات ،

خطط الصيانة والإصلاح والقياس ومعايير الأجهزة الطبية ،

,دارة المواد الخطرة

: اعضاء اللجنة

مدير الشؤون الادارية

موظفي وحدة إدارة الجودة

العاملة في المستشفي

مدير الخدمات الفنية

الطبية الحيوية

أخصائي الصحة والسلامة المهنية

:الاجتماعات الدورية

.لجنة أمن المنشات تعقد اللجنة 4 مرات في السنة وفي حالة الضرورة

لجنة مكافحة العدوى

:واجبات العمل والمسؤوليات

 وضع سياسات وإجراءات في نطاق المواضيع التالية للحد من مخاطر العدوى الوبائية الخاصة -

بالمستشفيات عند المرضى والموظفين في المستشفى والتأكد من تنفيذها في كل مكان ، وتحديد

نقاط الضعف وتصحيح المشاكل عن طريق التخطيط للإجراءات التصحيحية.

- غرف العمليات وغرف العناية والعلاج ووحدات العناية المركزة.

- غرف التنظيف والتعقيم والعزل.

- الغرف غير النظيفة ، رواسب النفايات

- مكافحة العدوى من أجهزة التخدير

- فحص الموظفين

- إزالة المواد المعدية

- توفير بيانات المراقبة لتقارير حالات وإصابات المستشفيات ذات الأهمية الديموغرافية.

- نشر معلومات حول العدوى في جميع أنحاء المستشفى.

 تمكين تنظيم عملية مكافحة العدوى بطريقة تؤدي إلى مكافحة سرعة واتجاهات الإصابات -

الوبائية الهامة للحد من المخاطر.

-التأكد من أن عملية مكافحة العدوى كافية لمنع الامراض الوبائية الهامة من الانتشار بين

.المرضى والموظفين

- تخطيط وتوفير التدريب على استخدام وتوريد معدات الوقاية لقطرات الدم وسوائل الجسم المتطايرة.

- توفير النظافة العملية لليدين ، وإعداد وتقديم برامج التدريب.

- المساهمة في تحديد وتنفيذ آليات القياس والتحسين المستمر لهذه السياسات.

تحديد قواعد إجراءات التنظيف والتعقيم في جميع مناطق المستشفى ، وإعداد الوثائق وتقييمها -

من حيث الكفاية العلمية والامتثال لظروف المستشفى.

- العمل بالتعاون مع لجان أخرى حول الموضوعات المشمولة.

- المساهمة في مراجعة بيانات المؤشرات اللازمة والتعليق عليها والانتقال إلى الأهداف.

- متابعة عمل فريق التحكم بالمضادات الحيوية.

 النظافة العامة والبيئية للمستشفى. والموظفين ، والمرضى من أجل توفير بيئة آمنة لأنشطة -

.الرقابة والتحقق المستمر من اللوائح

   :اعضاء اللجنة

المدير العام

الطبيب المسؤول عن مكافحة العدوى

الممرضة المسؤولة عن مكافحة العدوى

رئيسة الممرضات في المستشفى

صيدلي

اختصاصي فرع الجراحة

أخصائي الامراض الباطنية

الطبيب المسؤول عن العناية المركزة

الممرضة المسؤولة عن غرفة العمليات

موظفو إدارة الجودة

اخصائي طب الأطفال

:الاجتماعات الدورية

تجتمع لجنة مكافحة العدوى 4 مرات في السنة وفي حالة الضرورة

:(AKE)فريق متابعة المضادات الحيوية

  :واجبات العمل والمسؤوليات

 يحدد سياسات استخدام المضادات الحيوية ، تليها التطورات العلمية وتنقيح هذه السياسات عند -

الضرورة.

 إعداد "دليل استخدام المضادات الحيوية ومضاعفاتها" ، لتحديد السياسات المتعلقة باستخدام -

.المضادات الحيوية الوقائية الجراحية

  تقديم آراء واقتراحات حول أنواع وكميات المضادات الحيوية التي سيتم شراؤها للمستشفى عن -

 يحدد أخصائي أمراض العدوى القواعد الواجب اتباعها من أجل ضمان الوعي عند استخدام -

.المضادات الحيوية وضرورة مطابقتها لوصفات الادوية

مراقبة سياسات استخدام المضادات الحيوية لاستخدامها بشكل صحيح في العيادة ومطابقتها -

لمعايير "معدلات الاستخدام الصحيحة للعلاج الوقائي" وتقاسمها مع مدير الخدمات الطبية  

.EKKوتقديمها خلال اجتماعات 

:(AKE) وتقديمها خلال اجتماعات 

قسم الاحياء المجهرية السريرية واخصائي الأمراض المعدية

اخصائي فرع جراحة

صيدلي

اخصائي طب الأطفال

(DAS)فريق التعقيم

:واجبات العمل والمسؤوليات

. تقديم خدمات استشارية للتعقيم والتطهير لجميع وحدات المستشفى -

. لتحديد معايير التطهير والتعقيم ليتم تطبيقها في جميع أنحاء المستشفى -

-  فحص تطبيقات التعقيم -المطهر.

- اختيار منتجات التعقيم – التطهير المستخدمة.

. تقديم القرار والتوصية بشأن DAS كبند من جدول الأعمال إلى لجنة مكافحة العدوى -

:فريق التعقيم

طبيب مخدر

أخصائي الأمراض الجراحية

مسؤول غرفة العمليات

:فريق استخدام التداوي الذكي

:واجبات العمل والمسؤوليات

.تحديد سياسة المستشفى وتخطيط وتنفيذ الأنشطة في إطار المبادئ التوجيهية باستخدام التداوي -

الذكي.

.إجراء مسوحات تقييم أولية لتقييم مستوى الوعي باستخدام التداوي الذكي لموظفي الرعاية -

(الصحية (الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضات وغيرهم من العاملين الصحيين

والمرضى الموجودين في المستشفى ومعالجتهم عن بعد.

إعداد الأنشطة لموظفي الصحة والمرضى المتعلقة باستخدام التداوي الذكي بتحديد المسؤوليات -

وتعيين المهام جنبا إلى جنب مع أسباب الأنشطة المزمع تنفيذها ، وإعداد جدول زمني عن طريق

.إنشاء تقرير يخص ذلك

. نشر التوعية ابتداءا من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والممرضات والموظفين الصحيين -

الآخرين وعند المرضى ايضا، وتحديد واجبات ومسؤوليات جميع الصحيين العاملين في

المستشفى.

- اتخاذ الترتيبات اللازمة لرفع مستوى الوعي عند المرضى فيما يتعلق باستخدام التداوي الذكي

- توعية المرضى حول كيفية استخدام الادوية.

 وضع الكتيبات والملصقات وصور الفيديو لاستخدام التداوي الذكي في المناطق التي يتم فيها -

استخدامها من قبل المرضى بشكل متكرر.

- متابعة التعليم الخاص للمرضى الراقدين في المستشفى باستخدام التداوي الذكي.

 انشاء الأنشطة لإبلاغ المرضى حول استخدام التداوي الذكي ، وضمان أن يتم تضمين جميع -

.العاملين الصحيين في البرنامج لغرض التوعية

 إبلاغ موظفي الرعاية الصحية عن الغرض من العلاج المخطط والأدوية والآثار الجانبية -

,للمريض وأقاربه

 إعداد ملاحظات ومعلومات موجزة عن الأدوية في الوصفات الطبية والنقاط التي يجب أخذها -

.بعين الاعتبار عند استخدامها ومشاركتها مع المرضى أو مع أقاربهم

 .أهمية الاستخدام الذكي للادوية من قبل فريق الاستخدام التداوي الذكي، وأنشطة التدريب التي -

,سيتم تنفيذها في المستشفى هي أيضاً برنامج يجب أن يتم بدعم من جميع العاملين الصحيين -

وتدريب معلومات موجزة حول المسؤوليات أو توزيع ملاحظات المعلومات. أخذ المقترحات

لتضمينها في برنامج التدريب،

- اعداد استبيانات التقييم على فترات زمنية محددة لقياس فاعلية البرنامج ،

إجراء تقييمات للوضع الحالي وتبادل الأنشطة المخططة لها في الاجتماعات التي يت عقدها كل -

3 أشهر من قبل فريق من التداوي الذكي. لإعداد تقرير للاسباب والحلول المقترحة، إذا كان هناك

.أي تجاوزات عن الخطط الموضوعة مسبقا

 إعداد تقرير عن الأنشطة والخطط والتقييم الحالي للوضع ويتم إجراؤه كل 6 أشهر (مع أمثلة أو -

صور للمواد الإعلامية) ، ايضا يجب إرسال هذا التقرير إلى مديرية الصحة في المدينة من قبل

.عضو فريق التداوي الذكي أو مساعده.

:أعضاء فريق التداوي الذكي

مواصلة العمل الجماعي مع ما لا يقل عن 8 أعضاء. يمكن أيضًا تضمين الأشخاص الذين يُعتقد

أنهم يساهمون وفقًا للحاجة في الفريق. مدير فريق استخدام الطب العقلاني هو مدير الخدمات

.الطبية ، ومساعده هو الصيدلي

المدير الطبي

صيدلي

اخصائي الباطنية

:الاجتماعات الدورية

يجتمع فريق ترشيد استخدام التداوي الذكي مرة واحدة كل 3 أشهر أو أكثر حسب الحاجة. حيث

يلتقي فريق ترشيد استخدام التداوي الذكي مع 8 أشخاص على الأقل ويتم اتخاذ القرارات بالأغلبية

.المطلقة

لجنة نقل الدم

:واجبات العمل والمسؤوليات

 بعد انشاء المؤسسة ، تستعرض اللجنة الاستخدام الحالي للدم ومنتجات الدم في المستشفى وتحدد -

,استراتيجيات الدراسة والمبادرات ذات الأولوية -

. وضع معايير للتحكم في تطبيقات نقل الدم -

. تعميم وتحليل التقارير الإحصائية لمركز الدم -

 لتوفير نقل آمن للدم؛ -

, استخدام طرق مختلفة لتحديد فصائل الدم عبر المطابقة وفحص الأجسام المضادة-

, الطرق المستخدمة في الاختبارات للوقاية من التهابات نقل الدم -

 إعداد السياسات المناسبة من خلال فحص تقنيات تحضير الدم ومكوناته ومعدلات الاستخدام في-

المستشفى.

اتخاذ تدابير وقائية من خلال تقييم ردود فعل نقل الدم التي تمت ملاحظتها في المستشفى -

تقييم الدم ومنتجاتها واتخاذ الترتيبات اللازمة لتحسين جودة رعاية المرضى -

اعداد دراسات لتقييم الأفراد والمعدات اللازمة وللتأكد من أن مركز الدم يعمل بشكل كاف وآمن-

,في مجالات إمدادات وجمع وإعداد وتجهيز الدم ، واعداد تقارير للقضاء على الامور السلبية فيها

 الفحص بانتظام فيما إذا كانت المعاملات التي تتم في خدمات نقل الدم تتم وفقًا للمعايير المحددة -

ام لا ،

في حالة وجود مشكلة في موضوع ما فسوف يتم متابعتها تكرارا من اجل التاكد من ان -

.التطورات تأخذ منحى جيدا

السماح لموظفي المستشفيات بالتدرب علي ممارسة نقل الدم ، وضمان المتابعة المستمرة -

.للتدريب اثناء الخدمة

. توصيات لجان المستشفيات الأخرى في الحالات التي يكون فيها ضمان الجودة ضروريًا -

:اعضاء اللجنة

مساعد المدير الطبي/ المدير الطبي

الطبيب المسؤول عن مركز نقل الدم

مدير التمريض

موظفي وحدة إدارة الجودة

أخصائي الامراض الباطنية

اخصائي قسم الجراحة

اخصائي قسم الجراحة

اخصائي طب الأطفال

اخصائي أمراض النساء والتوليد

أخصائي جراحة العظام

أخصائي جراحة العظام

KVC أخصائي

اخصائي مختبر مركز الدم

مسؤول الأرشيف

:مسؤول الأرشيف

.تجتمع اللجنة كلما كان ذلك ضروريًا ، ولكنها تجتمع أربع مرات في السنة على الأقل

  :اللجنة التنفيذية للخدمات الصحية

1. الغرض: توجيه الأنشطة الصحية ، لزيادة جودة خدمات الرعاية الصحية ، لإقامة صلة رسمية

بين إدارة المستشفيات والعاملين في مجال الصحة ، ووضع طريقة لإجراء الخدمة الاستشارية في

.الخدمات الصحية

2. نطاق التطبيق: يغطي جميع الوحدات المتصلة بالمدير  الطبي بمستشفى الأناضول الاهلي في

.إسكي شهير

3. المسؤوليات: رئيس اللجنة التنفيذية للرعاية الصحية ، الأطباء الاعضاء ، رئيس الممرضات

: التطبيق.4

:4.1-تشكيل اللجنة التنفيذية للخدمات الصحية

                  (المدير الطبي(المدير الطبي

      (الأطباء (الأطباء 

    (ادارة التمريض(عضو وسكرتي

:4.2- واجبات اللجنة التنفيذية للرعاية الصحية

. تقييم القرارات التي تتخذها اللجان حول الصحة -

. تطوير السياسات المتعلقة بالموظفين الصحيين -

. إتباع جودة الخدمات الصحية وتطوير السياسات في هذا الصدد -

. توفير الحلول من خلال مناقشة مشاكل الاقسام وتقييمها -

. حل المشاكل عن طريق تولي دور الحكم في النزاعات بين العيادات -

. تطوير الحوار بين العاملين الصحيين ، للمساهمة في تقديم أخلاق طبية عالية المستوى -

4.3- واجبات الأطباء الأعضاء:

. تحديد المقترحات المقدمة من الاقسام وادراجها ضمن بنود جدول الاعمال -

 مراقبة الخدمات الصحية وتقديم المشورة لها ، والتي تقرر تنفيذها لتدريسها لموظفي الاقسام مع -

. التدريب العملي

. أن تكون متابعة للقرارات التي تتخذها اللجنة وتبليغ اللجنة التنفيذية للاجتماع المشترك -

5- طريقة العمل والاجتماع للجنة التنفيذية للخدمات الصحية :

 رئيسة الممرضات هي سكرتيرة اللجنة. تعمم أمانة اللجنة جميع الأعضاء وتحدد بنود جدول -

الأعمال. دعوات الاجتماع وتحديد المكان والتاريخ والوقت وجدول الأعمال ، ويتم ذلك على

.الأقل قبل يومين من الإعلان للأطباء وبشكل خطي

. المدير الطبي هو رئيس اللجنة التنفيذية للخدمات الصحية -

في الاجتماعات التي لا يستطيع كبير الأطباء حضورها ، يكون مساعد رئيس الأطباء هو رئيس

.اللجنة

تجتمع اللجنة التنفيذية للخدمات الصحية بالأغلبية المطلقة من العدد الكلي للأعضاء وتصدر -

القرارات التي يتعين اتخاذها بأغلبية الأصوات. لذا إذا كانت هناك مساواة ، فيقرر أن يكون

.الرئيس طرفًا فيها

. يتم كتابة قرارات اللجنة في كتاب القرارات وتوقيعها من قبل الأطباء المعالجين. يجب على من -

.(يعترض على القرار أن يوقع على الحكم من خلال كتابة سبب المعارضة  (عن طريق شرحها

 يتم إرسال القرارات التي تتخذ في اللجنة التنفيذية للخدمات الصحية إلى اللجنة التنفيذية للاجتماع -

.المشترك من قبل رئيس اللجنة والأطباء الذين هم أعضاء في اللجنة المشتركة

. تجتمع اللجنة في أول جمعة من كل شهر -

: الاجتماع المشترك واللجنة التنفيذية 

1. الهدف: إنشاء علاقات رسمية بين مجلس الإدارة ومدراء المستشفيات والأطباء ، بحيث يتم

.تنسيق العلاقات بين الإداريين

2. النطاق: مستشفى الأناضول الاهلي في إسكي شهير يغطي جميع الاقسام.

3. المسؤولية: رئيس الاجتماع المشترك واللجنة التنفيذية ومديري المستشفى والأطباء الأعضاء

.هم المسؤولون

4. المؤسسة:

:مجلس الإدارة

1-………………………….

2-…………………………..

3-…………………………..

 

 :مدراء المستشفى

:الأطباء

5. التطبيق:

:الواجبات

1. حل المشاكل بين العيادات والمجلس.

2. توفير الوساطة بين الأطباء ومجلس الإدارة ، دون تغيير السياسات والآراء ووجهات نظر

.الأطباء والمجلس

3. تنسيق الاتصال والعلاقة والنظام والانسجام بين الأنشطة لتحقيق الهدف المشترك الذي حدده

.مجلس إدارة المستشفى ومديري المستشفيات والموظفين الصحيين

4. التفكير في مجالات التغيير والنمو التي يمكن أن تحدث في بنية المستشفى.

5. تقييم القرارات المتخذة من قبل اللجنة التنفيذية للخدمات الصحية واتخاذ قرار بشأن أدائها

6. أن تكون تابعا للقرارات التي تم اقرارها.

6. طريقة العمل:

1. يعقد الاجتماع في الاسبوع الثاني من كل شهر. من الضروري للعضو الذي لا يمكنه حضور

الاجتماع تبليغ رئيس اللجنة خطياً. يتم تعيين أعضاء جدد بدلاً من الأعضاء الذين لا يحضرون

.الاجتماع ثلاث مرات في السنة

2. سيقوم السكرتير بمتابعة لجميع الأعضاء ويحدد بنود جدول الأعمال المراد مناقشتها في

الاجتماع ، وسيتم إبلاغ مكان الاجتماع وتاريخه مع هذه البنود لجميع الأعضاء قبل 3 أيام. من

.انعقاد الاجتماع

3. يقوم المساعد الإداري بتنفيذ مهمة السكرتارية.

 يتم اتخاذ القرارات في محضر الاجتماع ويتم توقيع جميع الأعضاء. والأعضاء الذين لا  .4

يرغبون في المشاركة في اتخاذ القرارات يوقعون على الحكم (عن طريق توضيح ذلك بشكل

.خطي) من خلال بيان أسباب معارضة الآراء)

:اللجنة الاجتماعية والثقافية

الهدف: تنمية الشعور بالثقة والمسؤولية بين موظفي المستشفى ، وتحديد إجراءات ومبادئ

الانشطة التي ستنظم في المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية لمساعدتهم على التعرف على

.بعضهم البعض

2.النطاق: مستشفى الأناضول الاهلي في إسكي شهير يغطي جميع الموظفين.

3. المسؤوليات: رئيس وجميع أعضاء لجنة النشاط الاجتماعي والثقافي هي المسؤولة.

4. المؤسسة:

 (المدير العام أو المدير العام المساعد (رئيس اللجنة -

( المدير الطبي أو مساعده (رئيس اللجنة الاستشارية -

( ممثل وحدة إدارة الجودة (سكرتير اللجنة -

( رئيسة الممرضات او مساعدتها (عضو -

( الطبيب ممثل قسم الجراحة (عضو -

  (طبيب ممثل قسم الامراض الباطنية (عضو -

  (ممثل عن الموظفين التقنيين غير الصحيين (عضو -

 (ممثل فنيي الصحة (عضو -

 (ممثل السكرتير (عضو -

 (ممثل موظفي الخدمة (عضو -

5. شكل الانشطة:

:الواجبات

1. تعزيز الصدق والتضامن بين أفراد الفريق ، وإرساء مناخ الصداقة كهدف للأنشطة المختلفة.

2. التخطيط للأنشطة مثل الرحلات المحلية والدولية ، والنزهات ، والبرامج الترفيهية ، والأنشطة

الرياضية للموظفين.

3. توفير مساحة للأنشطة اللازمة.

4. في الحالات التي يعتبر فيها ضروريًا ، سيتم تلبية الاحتياجات المادية والمعنوية للموظفين

المختارين.

5. تخصيص مكافئات شهرية وسنوية لاختيار الموظف الافضل.  

6. استيفاء نفقات اللجنة من الأنشطة التي سيتم تنفيذها ومن التبرعات التي تم تجميعها.

:طريقة العمل

1. يعقد الاجتماع أربع مرات في السنة ، كل ثلاثة أشهر. من الضروري إخطار رئيس اللجنة

خطياً بعذر gلعضو الذي لا يمكنه حضور الاجتماع. يتم تعيين الأعضاء الجدد بدلاً من الأعضاء

.الذين لا يحضرون الاجتماع ثلاث مرات في السنة

2. سيقوم السكرتير بمتابعة لجميع الأعضاء ويحدد بنود جدول الأعمال المراد مناقشتها في

الاجتماع ، وسيتم إبلاغ مكان الاجتماع وتاريخه مع هذه البنود لجميع الأعضاء قبل 3 أيام. من

.انعقاد الاجتماع

3. يتم اتخاذ القرارات في محضر الاجتماع ويتم توقيع جميع الأعضاء. والأعضاء الذين لا

يرغبون في المشاركة في اتخاذ القرارات يوقعون على الحكم (عن طريق توضيح ذلك بشكل

(خطي) من خلال بيان أسباب معارضة الآراء.

4. يتم تكليف أمين الصندوق بمهمة السكرتير، ويتم تسجيل كل عضو للحصول على معلومات

.حول الحسابات والدخل والمصروفات وللتحقق من السجلات