x
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Kabul edebilir veya detaylı bilgi alabilirsiniz. We use cookies to enhance your experience.By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Detaylı bilgi More info Kabul Ediyorum I agree
Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Hastane Doktorlarımız

HOSPITAL DOCTORS

Özel Anadolu Hastanesi Eskişehir

Doktorlarımız

OUR DOCTORS

Kamal ISGANDAROV 
Kardiyoloji
CARDIOLOGY
CARDIOLOGIE
امراض القلب

Uzm. Dr. Kamal ISGANDAROV 

SPECIALIST M.D. Kamal ISGANDAROV 

Exp. Dr. Kamal ISGANDAROV 

إكسب Kamal ISGANDAROV 

Email: kamal.isgandarov@ozelanadoluhastanesi.com
Email: kamal.isgandarov@ozelanadoluhastanesi.com
Email: kamal.isgandarov@ozelanadoluhastanesi.com
Email: kamal.isgandarov@ozelanadoluhastanesi.com
Tecrübe
Experience
Experience
Experience
 • Koroner Anjiyografi, Akut Miyokart Enfarktüsü (Kalp Krizi) Acil Tedavisi,
 • Sağ-Sol Kalp Kataterizasyonu (Kalp Boşluklarında  Basınç Ölçümlerinin Yapılması),
 • Koroner Arter Hastalıklarının Tanı ve Tedavisi,
 • Kalp Pili Takılması,
 • Kapak Hastalıklarının Tanı, Tedavi ve İzlemi,
 • Konjenital Kalp Anomalilerinin ( Kalpdeki Doğuştan Olan Delikler) Tanı , Tedavi ve  İzlemi.
 • Kalp Yetersizliği Tanı , Tedavi ve İzlemi,
 •  Kalp Hastalıklarında Detaylı Renkli Doppler Transtorasik ve Transözofageal Ekokardiyografi,
 • Kontrast Ekokardiyografi
 • CORONARY ANGIOGRAPHY, ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION (HEART ATTACK) IMMEDIATE TREATMENT
 • RIGHT-LEFT HEART CATHETERIZATION (PRESSURE MEASUREMENT IN CARDIAC CAVITIES) DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CORONARY ARTERY DISEASES, INSERTION OF PACEMAKER
 • DIAGNOSIS, TREATMENT AND MONITORING OF HEART VALVE DISEASES
 • DIAGNOSIS, TREATMENT AND MONITORING OF CONGENITAL HEART DEFECTS (CONGENITAL CARDIAC SEPTAL DEFECTS)
 • DIAGNOSIS, TREATMENT AND MONITORING OF HEART FAILURE. DETAILED AND COLORED
 • DOPPLER TRANSTORASIC AND TRANSOSOFAGEAL ECOCARDIOGRAPHY, CONTRAST
 • ECHOCARDIOGRAPHY
 • KORONER ANJİYOGRAFİ, AKUT MİYOKART ENFARKTÜSÜ (KALP KRİZİ) ACİL TEDAVİSİ,
 • SAĞ-SOL KALP KATATERİZASYONU (KALP BOŞLUKLARINDA  BASINÇ ÖLÇÜMLERİNİN
 • YAPILMASI), KORONER ARTER HASTALIKLARININ TANI VE TEDAVİSİ, KALP PİLİ
 • TAKILMASI, KAPAK HASTALIKLARININ TANI, TEDAVİ VE İZLEMİ, KONJENİTAL KALP
 • ANOMALİLERİNİN ( KALPDEKİ DOĞUŞTAN OLAN DELİKLER) TANI , TEDAVİ VE İZLEMİ.
 • KALP YETERSİZLİĞİ TANI , TEDAVİ VE İZLEMİ. KALP HASTALIKLARINDA DETAYLI RENKLİ
 • DOPPLER TRANSTORASİK VE TRANSÖZOFAGEAL EKOKARDİYOGRAFİ, KONTRAST
 • EKOKARDİYOGRAFİ

• تصوير الأوعية التاجية ، احتشاء عضلة القلب الحاد (أزمة القلب) علاج الطوارئ ،

• قسطرة القلب من اليمين إلى اليسار (إجراء قياسات الضغط في تجاويف القلب) ،

• تشخيص وعلاج أمراض الشريان التاجي ،

• تركيب بطارية القلب،

• تشخيص وعلاج ومتابعة أمراض الصمامات ،

• تشخيص وعلاج ومتابعة أمراض القلب الخلقية (ثقب القلب الخلقي).

• تشخيص فشل القلب وعلاجه ومتابعته.

• تقارير مفصلة باستخدام دوبلر الملون وتخطيط صدى القلب عبر المريء ،

• تباين صدى القلب

Eğitim
Faculty of Education
Eğitim
Faculty of Education
 • 2004-2010   Azerbaycan Tıp Üniversitesi
 • 2013-2017  Osmangazi Üniversitesi Kardiyoloji ABD.
 • 2004-2010 AZERBAIJAN MEDICAL UNIVERSITY
 • 2013-2017 DEPARTMENT OF CARDIOLOGY, OSMANGAZİ UNIVERSITY
 • 2004-2010   AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ
 • 2013-2017  OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KARDİYOLOJİ ABD.

• جامعة أذربيجان الطبية 2004-2010

• قسم امراض القلب جامعة عثمان غازي 2013-2017

İş Deneyimi
Work Experience
İş Deneyimi
Work Experience
 • 2010-2011  Nahçıvan Kardiyoloji Dispanseri
 • 2012-2013 Nahçıvan Rehabilitasyon Merkezi
 • 2013-2017  Osmangazi Üniversite Hastanesi
 • 2017-    Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi
 • 2010-2011 NAKHCHIVAN CARDIOLOGY DISPENSARY
 • 2012-2013 NAKHCHIVAN REHABILITATION CENTER
 • 2013-2017 OSMANGAZİ UNIVERSITY HOSPITAL
 • 2017- ESKİŞEHİR PRIVATE ANADOLU HOSPITAL
 • 2010-2011  NAHÇIVAN KARDİYOLOJİ DİSPANSERİ
 •  2012-2013 NAHÇIVAN REHABİLİTASYON MERKEZİ
 • 2013-2017  OSMANGAZİ ÜNİVERSİTE HASTANESİ
 • 2017-    ÖZEL ESKİŞEHİR ANADOLU HASTANESİ

• مستوصف ناهجفان لأمراض القلب 2010-2011

• مركز ناهجفان لإعادة التأهيل 2012-2013

• مستشفى جامعة عثمان غازي 2013-2017

• مستشفى الاناضول الاهلي في اسكي شهير- 2017

Üyelikler
Membership
Üyelikler
Membership
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Türk Tabipler Birliği
 • TURKISH SOCIETY OF CARDIOLOGY
 • Chamber of Physicians and Dentists
 • TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
 • TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

• جمعية أمراض القلب التركية

• اتحاد الاطباء الاتراك

Yabancı Dil
Foreign Language
Yabancı Dil
Foreign Language
 • İngilizce
 • Rusca
 • English
 • RUSSIAN
 • İNGİLİZCE
 • RUSCA 

الانكليزية

اللغة الروسية

Sağlık Rehberi Yazıları
Health Guide Articles
Sağlık Rehberi Yazıları
Health Guide Articles
Kardiyoloji
CARDIOLOGY
CARDIOLOGIE
امراض القلب

Bölüm Doktorlarımız

Our Department Doctors

Bölüm Doktorlarımız

Our Department Doctors

Kardiyoloji bölümümüzde başka doktor bulunmamaktadır.

Yoğun Bakım Ünitelerimiz

INTENSIVE CARE UNITS

Unités de soins intensifs

Yoğun Bakım Ünitelerimiz

Gastroenteroloji

GASTROENTEROLOGY

gastroentérologie

أمراض الجهاز الهضمي

Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuarı

MEDICAL MICROBIOLOGICAL LABORATORY

LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE MÉDICALE

مختبر علم الأحياء المجهرية (الميكروبيولوجيا)الطبي