SAĞLIK REHBERİ
HEALTH GUIDE

VOKAL KORD (SES TELLERİ) ORKESTRA İSE REKÜRREN LARENGEAL SİNİR (SES SİNİRLERİ) BU ORKESTRANIN ŞEFİDİR . . .

VOKAL KORD (SES TELLERİ) ORKESTRA İSE REKÜRREN LARENGEAL SİNİR (SES SİNİRLERİ) BU ORKESTRANIN ŞEFİDİR

İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İOSM), larengeal sinir fonksiyonlarının sinirin uyarılması ile oluşan EMG kayıtlarının izlenmesidir. Larengeal sinir, beyin ile gırtlağın bağlantısını sağlayarak konuşma ve yutkunmadan sorumludur. Bu yöntemde; önce larengeal sinir bulunur, sinir ve komşu dokular uyarılarak, çalışma alanındaki sinirin ve dallarının ortaya konulmasına çalışılır.

‘Total Tiroidektomi’ ameliyatı, tiroit bezinin tek veya iki taraflı, tamamı ile vücuttan çıkarılması işlemidir. En önemli larengeal sinir olan Rekürren Larengeal Sinir (RLS-ses siniri), anatomik olarak kafadan gelip göğüs kafesinde devam eden vagus sinirinden kaynak alıp, tekrar boyun içerisine girer. Sonrasında soluk borusu, yemek borusu ve tiroit bezi ile çok yakın iştirak içerisinde seyrederek vokal kordlara (ses tellerine) uyarı getirir. Vokal kordlar ise; hava borumuzun içerisinde bulunan, yanlara açılıp kapanarak soluk alıp vermemize ve titreşerek de ses çıkarmamıza yarayan işlevsel yapılardır.RLS’nin olumsuz etkilenmesi tiroit cerrahisinin en ciddi komplikasyonlarından bir tanesidir. Sinir hasarının tek taraflı olması halinde, sesin karakter değişikliğinden ses kısıklığına kadar değişen sorunlar gelişir. İki taraflı birden hasar gelişmesi halinde ise; ameliyat sonunu takiben başlayan ses çıkaramama ve nefes alamamadan dolayı hava borusuna delikli boru takılması yani “trakeostomi” gerekli olabilir. İstenmeyen bu durumların, ameliyatı takip eden altı ay içerisinde düzelmesi ile geçici bir durum olduğu anlaşılır. Bu süreden sonra halen devam ediyor ise sorunun, hastada yaşam boyu devam edeceği düşünülmelidir. Bu sorunlar, kişinin psikolojik durumu yanında hem sosyal hem de iş yaşamını etkileyerek genel yaşam kalitesini bozabilmektedir. Özellikle iş yaşamında sesini kullanan bireylerde (ses sanatçısı, öğretmen, din görevlisi vb. ) sesle ilgili sorunların daha ön plana çıkmasına neden olabilmektedir.Son çalışmalar göstermiştir ki ameliyat alanında RLS’ in boyundaki tüm seyri boyunca görülmesi, sinir yaralanma riskini anlamlı olarak azaltmıştır. Kalıcı RLS yaralanma oranları, çeşitli serilerde yüzde 0,4 - 4 arasında değişmektedir. Özellikle tekrarlamış ve kalıntı doku için yapılan ikincil girişimlerde kalıcı hasar riskinin yüzde 20’ ye kadar çıktığı belirtilmektedir.

İOSM, ameliyatın daha hızlı, ancak daha emniyetli bir şekilde yapılmasına katkıda bulunur. Cerrahi ekibe sürekli olarak görsel ve işitsel uyarılar vermesi, cerrahi tekniğin daha dikkatli uygulanması açısından olumlu bir geri bildirim yaratmaktadır. Aynı zamanda, gözle sağlam olduğu saptanan ancak fonksiyonel olarak hasarlı olan sinir bölümünün saptanmasına ve aynı anda sinir onarımına da imkan sağlar. İOSM, ameliyatı tamamlanan tarafta yapılan sağlamlık testinde RLS sağlamlığı ile ilgili şüphe var ise karşı tarafta işleme devam edileceğinde olası bir trakeostomi işleminden kaçınılması için cerrahı ikaz eder.

Ülkemizde İOSM, maliyeti artırması ve SGK tarafından ödenmemesinden dolayı zor tiroidektomi olacağı tahmin edilen hallerde kullanılmaktadır. Bunlar; Tiroit kanseri, boyundan lenf düğümü çıkarılması, Graves hastalığı, Haşimoto hastalığı, göğüs kafesinin arkasında aşağıya uzanan büyük guatrlar, mükerrer tiroidektomiler, boyuna radyoterapi uygulanmış guatrlar, ameliyat öncesi vokal kord bozuklukları ya da kayıpları, kısa boyunlu ve obez fiziki özelliklere sahip olunması ve anatomik çeşitliliklerdir.

İOSM’nin anatomik bilgi ve cerrahi deneyim vasıtası ile sinirin izlenmesinin yerini alacak bir yöntem olmadığı, sinirin hareket sağlayan fonksiyonu açısından ek bilgi sağlayan yardımcı bir yöntem olduğu unutulmamalıdır. Şen ve esen kalınız.

Op. Dr. Kayıhan ÇAĞLAR

Genel Cerrahi Uzmanı

Intraoperative Nerve Monitoring (IOSM) is the follow-up of EMG recordings generated by nerve stimulation of laryngeal nerve functions.The laryngeal nerve is responsible for talking and swallowing by providing the connection between the brain and the throat.In this method; first the laryngeal nerve is found, the nerve and neighboring tissues are stimulated and the nerve and branches in the study area are tried to be revealed.

Total Thyroidectomy surgery is the removal of the thyroid gland from one or both sides, whole body.Most importantly the laryngeal nerve recurrent laryngeal nerve (nerve RLS-voice), anatomically head vagus nerve to come away resources from ongoing chest, enters again into the neck.Subsequently, the breathing tube, the alimentary canal, and the thyroid gland closely follow the vocal cord (voice teller) warning.Vocal cords are; It is a functional structure which is located in the air bumper, which opens and closes to the sides, breathing and giving off vibration.Adverse effect of RLS is one of the most serious complications of thyroid surgeon.If the nerve damage is unilateral, problems arise, ranging from loud character change to voice laxity.In case of bilateral damage development; "tracheostomy" may be necessary to install perforated tubing in the air conduit without sounding and breathing after the end of the surgery.It is understood that these unwanted conditions are temporary with the improvement within six months following the operation.If this is still continuing afterwards; it should be thought that the problem will continue for life in the patient.These problems can impair the general quality of life by affecting both the social and work life as well as the psychological state of the person.Particularly in individuals who use voice in business life (voice actor, teacher, clerical worker, etc.), problems with voice can cause problems to come to the forefront.Persistent RLS injury rates range from 0.4 to 4 percent in various series.It is stated that the risk of permanent damage is up to 20 per cent in secondary initiatives, especially for recurring and residual tissue.

The IOSM contributes to making the surgery faster, but more safely.Continuous visual and auditory stimulation of the surgical team creates a positive feedback in terms of more careful application of the surgical technique.At the same time, it allows detection of the nerve area, which is determined to be visibly but functionally damaged, and nerve repair at the same time.In our country, IOSM is used in cases where it is predicted that it will increase cost and difficult thyroidectomy due to non-payment by SGK.These are ; Patients with thyroid carcinoma, lymph node involvement, Graves' disease, Hashimoto's disease, large goiters lying down behind the thorax, multiple thyroidectomies, long-term radiotherapy-assisted goiters, preoperative vocal cord disorders or loss, short neck and obese physical features and anatomical variations .

SURGION M.D KAYHAN ÇAĞLAR

GENERAL SURGERY

.

.